Blog - Blog Title

SCIENCE AND RESEARCH - International Black Sea University

2019 წლის 28 იანვარს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კვლევებისა და ინოვაციების ჰაბის ორგანიზებითა და ბიზნესის მართის ფაკულტეტის მხარდაჭერით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “სტარტაპ პროექტების ბიუჯეტის დაგეგმვა/გაწერა”, რომელსაც დაუძღვა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესოლორი, დოქტორი თეა კბილცეცხლაშვილი.