საბაკალავრო პროგრამები

 

აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალვრო პროგრამა მიზნად ისახავს სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტების შესახებ ღრმა ცოდნის მიღებას. გარდა ამისა, პროგრამის მიზანია მაღალი დონის პროფესიონალიზმის მიღწევა, რაც სტუდენტს მოამზადებს და საშუალებას მისცემს გააგრძელოს სწავლა მაგისტრატურაში.  

 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
ეკონომიკა 3540 ლ 3540ლ მარკეტინგი 4680 ლ 5100 ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 4680 ლ 5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მართვა 3540 ლ - მენეჯმენტი 4680 ლ 5100 ლ
ჟურნალისტიკა 3540 ლ - ფინანსები 4680 ლ 5100 ლ
      ტურიზმი 3540 ლ 3960 ლ
           
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი ფასი განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ.  ინგლ. სექტ.
სამრეწველო მენეჯმენტი და ტექნოლოგია  - 2940 ლ ამერიკისმცოდნეობა - 2940 ლ
ინფორმატიკა 3540 ლ 3960 ლ ინგლისური ფილოლოგია -

2940 ლ

სამართლის ფაკულტეტი ფასი    
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ. X X X
სამართალმცოდნეობა 5100 ლ - X X X