ნაშრომების კრებული

HALC

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება: მე-2 საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაისტორია, ხელოვნება, ლიტერატურადაკულტურასამხრეთკავკასიასადაშავიზღვისრეგიონში

გამოქვეყნებისთარიღი:2016

ენა: ქართული, ინგლისური, რუსული, თურქული

 

IRCELT

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება: მე-7 საერთაშორისოკვლევითიკონფერენციაგანათლების, ენისადალიტერატურისსაკითხებზე(IRCELT 2017) 

გამოქვეყნებისთარიღი:2017

ენა: ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  მე-6 საერთაშორისოკვლევითიკონფერენციაგანათლების, ენისადალიტერატურისსაკითხებზე (IRCELT 2016) 

გამოქვეყნებისთარიღი:2016

ენა: ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  მე-5 საერთაშორისოკვლევითიკონფერენციაგანათლების, ენისადალიტერატურისსაკითხებზე (IRCELT 2015) 

გამოქვეყნებისთარიღი:2015

ენა:ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება: მე-4 საერთაშორისოკვლევითიკონფერენციაგანათლების, ენისადალიტერატურისსაკითხებზე (IRCELT 2014) 

გამოქვეყნებისთარიღი:2014

ენა:  ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  მე-3 საერთაშორისოკვლევითიკონფერენციაგანათლების, ენისადალიტერატურისსაკითხებზე (IRCELT 2013) 

გამოქვეყნებისთარიღი:2013

ენა:  ინგლისური

 

Silk Road

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  აბრეშუმისგზისმე-11 საერთაშორისოკონფერენცია-ინოვაციებიბიზნესში, განათლებასადამეცნიერებებში

გამოქვეყნებისთარიღი:2016

ენა: ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:   აბრეშუმისგზისმე-10 საერთაშორისოკონფერენცია-ევროკავშირისასოცირებისშეთანხმება:გამოწვევებიდაპერსპექტივები

გამოქვეყნებისთარიღი:2015

ენა: ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  აბრეშუმისგზისმე-9 საერთაშორისოკონფერენცია-ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისოურთიერთობებიდაგანათლება

გამოქვეყნებისთარიღი:2014

ენა:  ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  აბრეშუმისგზისმე-8 საერთაშორისოკონფერენცია-ტურიზმისგანვითარებაშავიდაკასპიისზღვებისრეგიონებში

გამოქვეყნებისთარიღი:2013

ენა:  ინგლისური

 

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება:  აბრეშუმისგზისმე-7 საერთაშორისოკონფერენცია-ეკონომიკისმდგრადიგანვითარებისგამოწვევიდაშესაძლებლობებიევრაზიისქვეყნებში

გამოქვეყნებისთარიღი:2012

ენა:ინგლისური

 

სტუდენტური კონფერენცია

საკონფერენციონაშრომებისკრებულისსახელწოდება: ეკონომიკურიურთიერთობებითურქეთ- საქართველოსშორის

გამოქვეყნებისთარიღი:2016

ენა: ქართული