საბაკალავრო პროგრამები

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის სფეროს ფართო ცოდნას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის

 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
ეკონომიკა 3540 ლ 3540ლ მარკეტინგი 4680 ლ 5100 ლ
საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 4680 ლ 5100 ლ
საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ლ - მენეჯმენტი 4680 ლ 5100 ლ
ჟურნალისტიკა 3540 ლ - ფინანსები 4680 ლ 5100 ლ
      ტურიზმი 3540 ლ 3960 ლ
           
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი ფასი განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ.  ინგლ. სექტ.
ინფორმატიკა 3540 ლ 3960 ლ ინგლისური ფილოლოგია -

2940 ლ

არქიტექტურა - 5100 ლ ამერიკისმცოდნეობა - 2940 ლ
           
სამართლის ფაკულტეტი ფასი    
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ. X X X
სამართალმცოდნეობა 5100 ლ - X X X