საბაკალავრო პროგრამები

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს. საბაკალავრო პროგრამა ითვალისწინებს შესაბამისი სპეციალობის სფეროს ფართო ცოდნას, რაც აუცილებელია პირის მიღებული კვალიფიკაციით მუშაობისათვის და მაგისტრატურაში შემდგომი სწავლისათვის

 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი – ქართულენოვანი პროგრამები ფასი ბიზნესის ადმინისტრირება – ინგლისურენოვანი პროგრამები (შიდა კონცენტრაციები – მოდულები) პროგრამის კოდი - 0640101 ფასი
  ქართ. სექტ.       ინგლ. სექტ.
მარკეტინგი 4680 ლ   მარკეტინგი   5100 ლ
საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი 4680 ლ   საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი   5100 ლ
მენეჯმენტი 4680 ლ   მენეჯმენტი   5100 ლ
ფინანსები 4680 ლ   ფინანსები   5100 ლ
ტურიზმი 3540 ლ   ტურიზმი   5100 ლ
           
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი ფასი განათლების და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ.  ინგლ. სექტ.
ინფორმატიკა 3540 ლ 3960 ლ ინგლისური ფილოლოგია -

2940 ლ

არქიტექტურა - 5100 ლ ამერიკისმცოდნეობა - 2940 ლ
           
სამართლის ფაკულტეტი ფასი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფასი
  ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.   ქართ. სექტ. ინგლ. სექტ.
სამართალმცოდნეობა 5100 ლ - ეკონომიკა 3540 ლ 3540 ლ
      საერთაშორისო ურთიერთობები 4680 ლ 5100 ლ
      საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა 3540 ლ -
      ჟურნალისტიკა 3540 ლ -