მაგისტრატურა

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - ინგლისურენოვანი

კავკასოლოგია - ინგლისურენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ინგლისურენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა - ინგლისურენოვანი

შედარებით კომერციული სამართალი - ქართულენოვანი

თურქული ფილოლოგია - თურქულენოვანი

უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი

ზოგადი განათლების ადმინისტრირება - ქართულენოვანი

ბაკალავრი

ამერიკისმცოდნეობა

ეკონომიკა - ინგლისურენოვანი

ეკონომიკა - ქართულენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ინფორმატიკა - ინგლისურენოვანი

ინფორმატიკა - ქართულენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

სამართალმცოდნეობა - ქართულენოვანი

ჟურნალისტიკა - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

მარკეტინგი - ქართულენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ქართულენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ქართულენოვანი

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია - ინგლისურენოვანი

საბუღალტრო აგრიცხვა და აუდიტი - ინგლისურენოვანი

საბუღალტრო აგრიცხვა და აუდიტი - ქართულენოვანი

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ინგლისურენოვანი

სტუდენტური განყოფილება

ბრძანება 14 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 20 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 22 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 30 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 33 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 34 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 42 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 46 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 47 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 72 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 92 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 107 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 120 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 123 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 128 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 131 იხილეთ ფაილი

ბრძანება 138 იხილეთ ფაილი