ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განყოფილება პასუხისმგებელია დაწესებულების საინფორმაციო ტექნოლოგიების სტრუქტურისა და პროგრამული და ტექნიკური სისტემების შეფერხებების გარეშე მუშაობაზე; ჰქმნის პროგრამულ და ტექნიკურ პროექტებს, რომლებიც იმუშავებენ სინქრონიზაციისა და სინერგიის საფუძველზე.  ამგვარი პროექტების მიზანია თანამედროვე ინფრასტრუქტურის, უსაფრთხო და სწრაფი კომუნიკაციის შექმნა ისევე, როგორც, ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციის სფეროში მუდმივი განახლებების  შემოთავაზება და ინფრასტრუქტურის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი გაუმჯობესება. უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის შეთავაზებული უსაფრთხოების დონე საქართველოს მთავარ ბანკებში არსებული სისტემის იდენტურია.