გაეცანით, 2020 წლის ეროვნული გამოცდებისათვის დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალს

გამოცდები ჩატარდება სამ სავალდებულო საგანში:

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. მათემატიკა/ისტორია

გრანტი სამი საგნის შედეგების მიხედვით გაიცემა.

იხილეთ ლინკი

გარე მობილობა იბსუში

იბსუში გადმოსვლის მსურველთათვის ყველა ის სასწავლო გრანტი და შიდა დაფინანსება იმოქმედებს, რომელიც უნივერსიტეტს აქვს. შეგახსენებთ, რომ იბსუში არაერთი შიდა გრანტი მოქმედებს,

როგორიცაა ოქროსა დავერცხლის მედლის მფლობელი სტუდენტების დაფინანსება, ასევე, სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტების შიდა გრანტებით უზრუნველყოფა და სხვა.

გაეცანით სასწავლო პირობებსა და გრანტებს: https://goo.gl/514RL5

შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

·მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადაგანისაზღვრა 2019 წლის 31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა: 2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

განცხადება;

  1. დოკუმენტ(ებ)ის ასლი/ასლები რომელიც არეგულირებს სტუდენტურ სტატუსს(მაგ. ჩარიცხვის/აღდგენის/სტასტუსის შეჩერების/სტატუსის შეწყვეტის აქტი);

  2. უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული ნიშნების ფურცელი (სასწავლო კომპონენტების კრედიტების რაოდენობისა და შეფასების მითითებით);

  3. პირის საიდენტიფიკაციო ბარათის (ID) ასლი;

  4. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი/სერტიფიკატი (თუ სტუდენტის ჩარიცხვა მოხდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე);

  5. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბაკალავრებისთვის)

  6. უმაღლესი განათლების წინა საფეხურის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მაგისტრებისა და დოქტორანტებისთვის);

  7. ორი ფოტოსურათი (3X4);

  8. მამრობითი სქესის სტუდენტებისათვის: სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  9. სტუდენტი დამატებით ადგენს განცხადებას, რითაც ადასტურებს რომ ეთანხმება შედარების აქტში მოცემულ ინფორმაციას და მის სურვილს რომ სწავლა გააგრძელოს შზსუ-ში.

შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებულითარგმანი.

ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებით სარგებლობისას, სტუდენტი ვალდებულია დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის შესაბამისიდონე.

ამ მიზნით შესაბამისი დონეებია:

ა) ბაკალავრიატის პირველ სემესტრში ჩარიცხვის მიზნით, სტუდენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის გამოცდაში მიღებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ქულათა ის რაოდენობა, რაც განსაზღვრულიამიმღები

საგანმანათლებლო პროგრამისათვის შესაბამის სასწავლო წელს.

ბ) ბაკალავრიატის მეორე სემესტრში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B1 დონე;

გ) ბაკალავრიატის მე-3-მე-5 სემესტრებში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;

გ) სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;

დ) სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცული სტუდენტმა პროგრამაზე დაშვების წინაპირობიდან გამომდინარე უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2/C1 დონე.

მოთხოვნილი ენის ცოდნის დონის დადასტურების მიზნით, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატი ან ჩააბაროს შზსუ-ს მიერ დანიშნული ინგლისური ენის გამოცდა ანწარმოადგინოს დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ მან გაიარა სასწავლო კომპონენტი ინგლისურ ენაზე, რომლის სწავლის შედეგები გადის B1/B2/C1 დონეზე.

სტუდენტი უფლებამოსილია ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანამანთლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით მოიპოვოს სტუდენტის სტატუსი იმ აუცილებელი პირობისგათვალისწინებით,

რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული კრედიტების მთლიანი ოდენობის არანაკლებ ნახევარს დააგროვებს ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-7 სემესტრიდან, სამაგისტრო საფეხურზე - სწავლების მე-3 სემესტრიდან,

ხოლო სადოქტორო საფეხურზე - სწავლების მე-4 სემესტრიდან.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება სწავლის განსხვავებული საფასური. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შზსუ-ს ვებ-გვერდზე.

მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2019 წლის 12 სექტემბერს 15:00 საათამდე შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებითდადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში

2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ან შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელს.

ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მისამართი: თბილისი, 0131, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2

საზაფხულო სკოლა 2019 - ანგლო-ამერიკული კულტურა

17-21 ივნისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებისთვის იმართება ,,საზაფხულო სკოლა 2019 - ანგლო-ამერიკული კულტურა’’. თბილისისა და სხვადასხვა რეგიონების სკოლების მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნულ პროექტში და გეცნონ საუნივერსიტეტო გარემოს.

პროექტში მონაწილეობა უფასოა და მისი მიზანია, მონაწილეებს გააცნოს ანგლო-ამერიკული კონტექსტის სხვადასხვა ასპექტები: 
• ენა; 
• ლიტერატურა; 
• ხელოვნება;
• კულტურა;
• ღირსშესანიშნაობები და ა.შ.

ამის გარდა მოსწავლეები იმუშავებენ სხვადასხვა სახალისო პროექტებზე, პრეზეტაციებისა და გამოფენების მოწყობაზე. 
პროგრამა მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე; შესაბამისად, პროექტის მონაწილები გაივლიან პრაქტიკას ინგლისურ ენაში და გაეცნობიან ანგლო-ამერიკულ კულტურას.

პროექტს უძღვებიან ინგლისური ფილოლოგიისა და ამერიკათმცოდნეობის პროგრამის პროფესორები და სტუდენტები.

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მკვლევარის ვიზიტი კემბრიჯის უნივერსიტეტში

20-22 მაისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მკვლევარმა გიორგი ყუფარაძემ მონაწილოება მიიღო ეკონომიკსის, მენეჯმენტისა და ფინანსების მეორე საერთაშორისო კონფერენციაში, კემბრიჯში დიდ ბრიტანეთში. წარდგენილ იქნა მოხსნება: კონკურენციისა და ანტიმონოპოლიური რეგულირების გამოწვევები (საქართველოს მაგალითი).

ვიზიტი განხორციელდა სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში: “საინვესტიციო აქტივობებზე კონკურენციის პოლიტიკის გავლენის შესწავლა” (YS17_90).

IBSU-ის სტუდენტებმა, კრაკოვში, მარკეტინგული სცენარის შექმნის ოლიმპიადაზე პირველი ადგილი დაიკავეს

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მარკეტინგის პროგრამის კოორდინატორი კახაბერ ჯაყელი და მენეჯმენტის კოორდინატორი მაკა ბუღულაშვილის დოქტორანტურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებთან ერთად 17,18,19,20 მაისს მონაწილეობდნენ MBA კონგრესზე, რომელიც გაიმართა პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ორგანიზებით.

აღსანიშნავია, რომ 20 მაისს კრაკოვის ეკონომიკის უნივერსიტეტში გაიმართა მარკეტინგული სცენარის შექმნის ოლიმპიადა, რომელიშიც 4 გუნდი მონაწილეობდა. IBSU-ის სტუდენტებმა აღნიშნულ ოლიმპიადაში პირველი ადგილი მოიპოვეს.

IBSU-ს დელეგაცია, ასევე ეწვია ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სამეცნიერო და სასწავლო კერას, გაეცნო პოლონეთის ინდუსტრიას და დაესწრო ბიზნეს თემატიკაზე ჩატარებულ სემინარებს. პროფესორები შეხვდნენ პოლონეთის ბიზნეს სექტორისა და სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, სტუდენტებმა კი შეიძინეს მრავალი მეგობარი კრაკოველ სტუდენტთა შორის.