ახალი სამაგისტრო პროგრამები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

შედარებითი კომერციული სამართალი (ქართულ-ინგლისური)
კავკასიოლოგია (ინგლისურენოვანი)

ზოგადი განათლების ადმინისტრირება (ქართულენოვანი)
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი (ქართულენოვანი)
კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)