შეხვედრა ექსპერტთა ჯგუფთან TEMPUS პროექტის MAHATMA-ს ფარგლებში

ამა წლის 11 და 12 ივნისს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასპინძლობს ექსპერტთა ჯგუფს TEMPUS

პროექტის MAHATMA-ს საერთაშორისო პილოტირებასთან დაკავშირებით. ექპერტთა ჯგუფში შედიან სპეციალისტები დიდი ბრიტანეთიდან, სომხეთიდან და წარმომადგენლები საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან.

ვიზიტის პროცესში ისინი შეხვდნენ შზსუ-ს რექტორს, ასოც. პროფ. დოქტ. ილიას ჩილოღლუს, უმაღლესი განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის აკადემიურ პერსონალს, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსს, ქ-ნ დიანა მჭედლიშვილს და მთლიანი ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსს ბ-ნ მურათ ერგუვანს.

შეხვედრა იგეგმება ასევე სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებთან და დამსაქმებლებთან.