განცხადებები

 • გაცნობებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა

  გაცნობებთ, რომ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაცხადა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის კონკურსი.

  http://eqe.gov.ge/geo/news/show/53/1476, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია აკრედიტაციის ექსპერტთა კონკურსის შესახებ.

 • თამარ ცხვიტავას - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 23 მარტს, 15:00 საათზე


  იმართება  თამარ ცხვიტავას  

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


  “სტრატეგიებზე დაფუძნებული სილაბუსისა და მასალების   შემუშავება აგრარული სპეციალობის სტუდენტებისთვის  

  ინგლისური ენის პროფესიული ლექსიკის სწავლების მიზნით”


  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • ზამთრის IV ოლიმპიადა ინფორმატიკაში

  2017 წლის 25 თებერვალს თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის IV ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომლის ორგანიზატორები არიან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია.

  ოლიმპიადა ჩატარდება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ფორმატით. მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს და ასევე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ 20 წელი და არ არიან რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.

  ოლიმპიადaში მონაწილეობის მინიმალური მოთხოვნაა დაპროგრამების რომელიმე ენის (Free pascal, C++) ცოდნა.

  ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში: VIII კლასამდე,  IX–X  და XI-XII კლასელი მოსწავლეებისათვის. სამივე ჯგუფში მონაწილეებს ამოსახსნელად მიეცემათ 3-3 ამოცანა და 4 საათი სამუშაო დრო.

  ოლიმპიადის გამარჯვებულებს სამივე ასაკობრივ ჯგუფში, გარდა გამარჯვების დამადასტურებელი ოფიციალური დიპლომებისა, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.


  ოლიმპიადის მოკლე პროგრამა:

  9:30 – 10:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია

  10:00 -  10:30 - ოლიმპიადის გახსნა

  10:30 – 11:00 - საცდელი ტური

  11:00 – 15:00 - ოლიმპიადის ძირითადი ტური

  15:00 – 16:00 - ტურზე წარმოდგენილი ამოცანების გარჩევა

  16:00 – 17:00 - ოლიმპიადის დახურვა


  საკონტაქტო პირი:

  გიორგი მანდარია, მობილური: 599 429234

  E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

   

  2017 წლის 15 თებერვალ, 15:00 საათზე


  იმართება  ჯიჰან ბაშერის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


  “ნიჭიერი ბავშვების სწავლება გაღრმავებული და აჩქარებული პროგრამით (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაზე დაყრდნობით ერაყის დაწყებით სკოლებში)“  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • გულსერენ სექრეთერის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 23 თებერვალს, 15:00 საათზე


  იმართება  გულსერენ სექრეთერის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


  “მიზნის თეორიის გამოყენების გავლენა მათემატიკის სწავლების საკლასო მენეჯმენტსა და ეფექტურობაზე”  IBSU-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.

 • მობილობა IBSU-ში

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 20 იანვრის 12:00 საათიდან 2 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა - 2017 წლის 7-8-9 თებერვალი. 

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 8 თებერვალს და გაგრძელდება 13 თებერვლის ჩათვლით.

  რეგისტრაციის გასავლელად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)

  • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)

  • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა

  • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)

  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრებისთვის)

  • მაგისტრის დიპლომის ასლი (დოქტორანტებისთვის)

  • ეროვნული გამოცდების/სტუდენტური ბარათის ასლი

  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

   

  ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1 და 2 კურსზე;

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1 და 2 კურსზე;

  • ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1 და 2 კურსზე;

  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1 და 2 კურსზე;

  • ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 3 და 4 კურსზე;

  • ჟურნალისტიკა (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე;

  • საერთაშორისო ურთიერთობები (ინგლისურენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - დოქტორანტი უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას B2 დონეზე, რომელიც დასტურდება ერთ-ერთი საერთაშორისო სერტიფიკატით ან ინგლისურენოვან სამაგისტრო/საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლით. დოქტორანტს შეუძლია ჩააბაროს ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი შესაბამისი დონის გამოცდა შზსუ-ში. ასევე, საუნივერსიტეტო წესის მიხედვით, დოქტორანტმა უნდა წარმოადგინოს საკვლევი თემის გეგმა (დაახლოებით 2000-2500 სიტყვის მოცულობით).

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადდენ 2017 წლის 15 თებერვალს აღიარებული კრედიტების რაოდენობის თაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, 2017 წლის 8 თებერვლიდან 13 თებერვლის ჩათვლით, 10.00-დან 17.00-მდე.

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131

   
 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 24 იანვარs, 15:00 საათზე


  იმართება  თეა ჭუმბურიძის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  "მკვიდრ ამერიკელთა სოციალური და კულტურული გამოწვევების დინამიკა (XVII-XXI საუკუნეები) ჩიროკის ეთნოსის მაგალითი"

   

  IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი A კორპუსი, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში

   
 • აბდურრაჰმან ქოჩა სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2016 წლის 30 ნოემბერს, 15:00 საათზე იმართება აბდურრაჰმან ქოჩა სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა “უფროსი მასწავლეწბლის როლი ინგლისური ენის დამწყები მასწავლებლის მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებაში”
   
  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101
   
  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.
 • მასწავლებელთა საგნობრივი ტრენინგი

  მასწავლებელთა საგნობრივი ტრენინგი მიზნად ისახავს მასწავლებლების ცოდნის სრულყოფას პედაგოგიური, ფსიქოლოგიური და საკლასო მენეჯმენტის კუთხით. ტრენინგებს გაუძღვებიან უნივერსიტეტის პროფესორები შესაბამისი საგნების სწავლების გამოცდილებით.

  ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე, ორ ნაწილად, დღეში 4 საათის განმავლობაში.

  ტრნინგი ტარდება: 29-30 ოქტომბერს. ტრენინგზე დასწრება უფასოა.

  სერტიფიკატის მისაღებად მონაწილე უნდა დაესწროს სულ ცოტა 6 საათს. აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა : 28 ოქტომბერი , 12:00 საათი.

  https://docs.google.com/forms/d/1YG51hPSp13iK7Ig9Entp6_vxhpE_XclBWusJwUneMXI/viewform?edit_requested=true

 • სკოლის ადმინისტრატორთა ტრენინგი

  ადმინისტრატორთა ტრენინგი მიზნად ისახავს სკოლის ადმინისტრაციული პირების (დირექტორი, მოადგილე, სასწავლო ნაწილი) ცოდნის სრულყოფას პედაგოგიური, ფინანსური, განათლების მენეჯმენტისა და საკანონმდებლო კუთხით. ტრენინგებს გაუძღვება უნივერსიტეტის პროფესორები შესაბამისი საგნების სწავლების გამოცდილებით.

  ტრენინგი ჩატარდება ქართულ ენაზე, ორ ნაწილად, დღეში 4 საათის განმავლობაში.

  ტრენინგი ტარდება: 29-30 ოქტომბერს. ტრენინგზე დასწრება უფასოა:

  სერტიფიკატის მისაღებად მონაწილე უნდა დაესწროს სულ ცოტა 6 საათს. აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა : 28 ოქტომბერი , 12:00 საათი.

  https://docs.google.com/a/ibsu.edu.ge/forms/d/1GCorqseLugpcU-aIIQgs58nkosyzCB1uYSR5YkKHr_0/edit