მედია

განცხადებები

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ჯონათან გ. სკოტ

  2019 წლის, ნოემბრის 14, 15:00 საათზე


  იმართება  ჯონათან გ. სკოტ

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

   

   “საბრძოლო სტრატეგიული კულტურა - 21-ე საუკუნის ახალი ფენომენი: სამხედრო ლიდერობის ტრანსფორმაცია აშშ-ს მაგალითზე (1960-2010)”  

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • ჯონათან გ. სკოტ - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2019 წლის, ოქტომბრის 21, 15:00 საათზე 


  იმართება   ჯონათან გ. სკოტ 

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

   “საბრძოლო სტრატეგიული კულტურა - 21-ე საუკუნის ახალი ფენომენი: სამხედრო ლიდერობის ტრანსფორმაცია აშშ-ს მაგალითზე (1960-2010)”  

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • გარე მობილობა იბსუში

  იბსუში გადმოსვლის მსურველთათვის ყველა ის სასწავლო გრანტი და შიდა დაფინანსება იმოქმედებს, რომელიც უნივერსიტეტს აქვს. შეგახსენებთ, რომ იბსუში არაერთი შიდა გრანტი მოქმედებს, როგორიცაა ოქროსა და ვერცხლის მედლის მფლობელი სტუდენტების დაფინანსება, ასევე, სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტების შიდა გრანტებით უზრუნველყოფა და სხვა.
   
  გაეცანით სასწავლო პირობებსა და გრანტებს: https://goo.gl/514RL5
   
  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!
  • • მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადა განისაზღვრა 2019 წლის 31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.
  • • მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა: 2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.
  • • წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა: 
  • • განცხადება;
  • • დოკუმენტ(ებ)ის ასლი/ასლები რომელიც არეგულირებს სტუდენტურ სტატუსს(მაგ. ჩარიცხვის/აღდგენის/სტასტუსის შეჩერების/სტატუსის შეწყვეტის აქტი);
  • • უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული ნიშნების ფურცელი (სასწავლო კომპონენტების კრედიტების რაოდენობისა და შეფასების მითითებით); 
  • • პირის საიდენტიფიკაციო ბარათის (ID) ასლი;
  • • ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი/სერტიფიკატი (თუ სტუდენტის ჩარიცხვა მოხდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე); 
  • • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბაკალავრებისთვის)
  • • უმაღლესი განათლების წინა საფეხურის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მაგისტრებისა და დოქტორანტებისთვის);
  • • ორი ფოტოსურათი (3X4);
  • • მამრობითი სქესის სტუდენტებისათვის: სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  სტუდენტი დამატებით ადგენს განცხადებას, რითაც ადასტურებს რომ ეთანხმება შედარების აქტში მოცემულ ინფორმაციას და მის სურვილს რომ სწავლა გააგრძელოს შზსუ-ში.
  შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.
  ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებით სარგებლობისას, სტუდენტი ვალდებულია დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის შესაბამისი დონე.
  ამ მიზნით შესაბამისი დონეებია:
  • ა)ბაკალავრიატის პირველ სემესტრში ჩარიცხვის მიზნით, სტუდენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის გამოცდაში მიღებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ქულათა ის რაოდენობა, რაც განსაზღვრულია მიმღები საგანმანათლებლო პროგრამისათვის შესაბამის სასწავლო წელს. 
  • ბ)ბაკალავრიატის მეორე სემესტრში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B1 დონე;
  • გ)ბაკალავრიატის მე-3-მე-5 სემესტრებში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;
  • გ)სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს  ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;
  • დ)სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცული სტუდენტმა პროგრამაზე დაშვების წინაპირობიდან გამომდინარე უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2/C1 დონე.
  მოთხოვნილი ენის ცოდნის დონის დადასტურების მიზნით, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატი ან ჩააბაროს შზსუ-ს მიერ დანიშნული ინგლისური ენის გამოცდა ან წარმოადგინოს დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ მან გაიარა სასწავლო კომპონენტი ინგლისურ ენაზე, რომლის სწავლის შედეგები გადის B1/B2/C1 დონეზე.
   
  სტუდენტი უფლებამოსილია ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანამანთლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით მოიპოვოს სტუდენტის სტატუსი იმ აუცილებელი პირობის გათვალისწინებით, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული კრედიტების მთლიანი ოდენობის არანაკლებ ნახევარს დააგროვებს ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
   
  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება სწავლის განსხვავებული საფასური. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შზსუ-ს ვებ-გვერდზე.
   
  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2019 წლის 12 სექტემბერს 15:00 საათამდე შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.
   
  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით ჩათვლით.
   
  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ან შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელს.
  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  მისამართი: თბილისი, 0131, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2
   
 • გთავაზობთ ინფორმაციას პირველკურსელთა რეგიტრაციასთან დაკავშირებით!

  რეგისტრაციის ვადები: 9-13 სექტემბერი (9:00-17:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა). ლექციები 16 სექტემბრიდან.
   
  საჭირო საბუთების ნუსხა:
  1) საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი;
  2) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ქსეროასლი;
  3) ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა 100;
  4) წვევამდელის მოწმობის დედანი ან ასლი (ბიჭებისთვის);
  5) ფოტოსურათი (3x4 );
  6) ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე (ელექტრონული ვერსია)
  7) მაედალოსნებისთვის, მედალოსანის ცნობა სკოლიდან ან რაიონის რესურსცენტრიდან.
   
  დამატებითი შეკითხვებით მოგვმართეთ: 2595005/06 შიდა 175 (სტუდენტური საქმეების დეპარტამენტი).
  ადმინისტრაციული კორპუსი, I-სართული, ოთახი 108.
 • გარე მობილობა იბსუში

  იბსუში გადმოსვლის მსურველთათვის ყველა ის სასწავლო გრანტი და შიდა დაფინანსება იმოქმედებს, რომელიც უნივერსიტეტს აქვს. შეგახსენებთ, რომ იბსუში არაერთი შიდა გრანტი მოქმედებს,

  როგორიცაა ოქროსა დავერცხლის მედლის მფლობელი სტუდენტების დაფინანსება, ასევე, სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტების შიდა გრანტებით უზრუნველყოფა და სხვა.

  გაეცანით სასწავლო პირობებსა და გრანტებს: https://goo.gl/514RL5

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  ·მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადაგანისაზღვრა 2019 წლის 31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

  მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა: 2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით.

  წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  განცხადება;

  1. დოკუმენტ(ებ)ის ასლი/ასლები რომელიც არეგულირებს სტუდენტურ სტატუსს(მაგ. ჩარიცხვის/აღდგენის/სტასტუსის შეჩერების/სტატუსის შეწყვეტის აქტი);

  2. უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული ნიშნების ფურცელი (სასწავლო კომპონენტების კრედიტების რაოდენობისა და შეფასების მითითებით);

  3. პირის საიდენტიფიკაციო ბარათის (ID) ასლი;

  4. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბარათი/სერტიფიკატი (თუ სტუდენტის ჩარიცხვა მოხდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე);

  5. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბაკალავრებისთვის)

  6. უმაღლესი განათლების წინა საფეხურის დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მაგისტრებისა და დოქტორანტებისთვის);

  7. ორი ფოტოსურათი (3X4);

  8. მამრობითი სქესის სტუდენტებისათვის: სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

  9. სტუდენტი დამატებით ადგენს განცხადებას, რითაც ადასტურებს რომ ეთანხმება შედარების აქტში მოცემულ ინფორმაციას და მის სურვილს რომ სწავლა გააგრძელოს შზსუ-ში.

  შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებულითარგმანი.

  ქართულენოვანი საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის უფლებით სარგებლობისას, სტუდენტი ვალდებულია დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის შესაბამისიდონე.

  ამ მიზნით შესაბამისი დონეებია:

  ა) ბაკალავრიატის პირველ სემესტრში ჩარიცხვის მიზნით, სტუდენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენის გამოცდაში მიღებული უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ქულათა ის რაოდენობა, რაც განსაზღვრულიამიმღები

  საგანმანათლებლო პროგრამისათვის შესაბამის სასწავლო წელს.

  ბ) ბაკალავრიატის მეორე სემესტრში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B1 დონე;

  გ) ბაკალავრიატის მე-3-მე-5 სემესტრებში ჩარიცხულმა სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;

  გ) სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტმა უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2 დონე;

  დ) სადოქტორო პროგრამაზე ჩარიცული სტუდენტმა პროგრამაზე დაშვების წინაპირობიდან გამომდინარე უნდა დაადასტუროს ინგლისური ენის ცოდნის B2/C1 დონე.

  მოთხოვნილი ენის ცოდნის დონის დადასტურების მიზნით, სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატი ან ჩააბაროს შზსუ-ს მიერ დანიშნული ინგლისური ენის გამოცდა ანწარმოადგინოს დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება, რომ მან გაიარა სასწავლო კომპონენტი ინგლისურ ენაზე, რომლის სწავლის შედეგები გადის B1/B2/C1 დონეზე.

  სტუდენტი უფლებამოსილია ქართულენოვან საგანმანათლებლო პროგრამიდან ინგლისურენოვან საგანამანთლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით მოიპოვოს სტუდენტის სტატუსი იმ აუცილებელი პირობისგათვალისწინებით,

  რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებისათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული კრედიტების მთლიანი ოდენობის არანაკლებ ნახევარს დააგროვებს ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

  შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-7 სემესტრიდან, სამაგისტრო საფეხურზე - სწავლების მე-3 სემესტრიდან,

  ხოლო სადოქტორო საფეხურზე - სწავლების მე-4 სემესტრიდან.

  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება სწავლის განსხვავებული საფასური. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შზსუ-ს ვებ-გვერდზე.

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2019 წლის 12 სექტემბერს 15:00 საათამდე შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებითდადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში

  2019 წლის წლის 22 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით ჩათვლით.

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ან შესაბამისი პროგრამის ხელმძღვანელს.

  ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: თბილისი, 0131, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - გიგი წიკლაური

  2019 წლის, ივლისის 8,14:00 საათზე

  იმართება გიგი წიკლაური

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

   “სახელმწიფო დეპარტამენტის როლის ტრანსფორმირება ძალის გამოყენებისას:  რონალდ რეიგანის და ჯორჯ ჰ. უ. ბუშის ადმინისტრაციების შედარებითი კვლევა”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სოფიო ჭეიშვილი

  2019 წლის, 5  აპრილს, 15:00 საათზე


  იმართება    სოფიო ჭეიშვილი

  სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

  “ელექტრონული პორტფოლიოს გამოყენება საუბრის ფორმატიული შეფასებისათვის ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას (საქართველოს საშუალო სკოლების მაგალითზე)” 

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - უნალ ულქერ

  2019 წლის, 3  აპრილს, 15:00 საათზე

  იმართება    უნალ ულქერ

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “შერეული სწავლებისა და  მისი როლის სტუდენტების მიერ აღქმის შესწავლა კათხვის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებით ინგლისური ენის აკადემიური მიზნებით სწავლებისას (ინგლისური როგორც უცხოური ენის საუნივერსიტეტო

   მოსამზადებელი პროგრამის შემთხვევა)”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ნინო ბიწკინაშვილი

  2019 წლის, 4  აპრილს, 16:00 საათზე


  იმართება   ნინო ბიწკინაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით თხრობის ეფექტურობა მოზარდ მოსწავლეებთან“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • ყურადღება! 2019 წლის აბიტურიენტის ცნობარში naec.ge გამოცდების ეროვნული ცენტრი -ს გამორჩენილი აქვს ჟურნალისტიკის პროგრამა. აღნიშნული ტექნიკური ხარვეზი უახლოეს პერიოდში გამოსწორდება

  შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 29 იანვარს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამამ რეაკრედიტაცია 7 წლის ვადით მიიღო.

  ექსპერტთა დასკვნის თანახმად, პროგრამა საგანამანათლებლო სტანდარტის ხუთივე მოთხოვნას სრულად აკმაყოფილებს. დასკვნის დოკუმენტში საუკეთესო პრაქტიკიცაა აღნიშნული. 

  ჟურნალისტიკის პროგრამა “პრაქტიკოსი ჟურნალისტის მომზადებაზეა ორიენტირებული. საუკეთესო პრაქტიკად მიგვაჩნია, რომ საწარმოო პრაქტიკა ხორციელდება სხვადასხვა მედიასაშუალებებში... რაც ხელს უწყობს სტუდენტებში პრაქტიკული უნარების განვითარებას და პროფესიულ ზრდას რეალურ ჟურნალისტურ გარემოში პროფესიონალი ჟურნალისტების სამუშაო პროცესზე დაკვირვებით”, ვკითხულობთ დასკვნაში. 

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - მუსტაფა აზმი ბინგოლი

  2019 წლის, 4 მარტს,16:00 საათზე

  იმართება მუსტაფა აზმი ბინგოლი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „მობილურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების ეფექტი უნივერსიტეტის სტუდენტების წერის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას“

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ილია ბოცვაძე

  2019 წლის, 26   თებერვალს,15:00 საათზე


  იმართება   ილია ბოცვაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “საბანკო კონცენტრაციის გავლენა ფინანსური  ბაზრის სტრუქტურაზე  და კონკურენციაზე პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში“

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • შიდა მობილობა IBSU-ში

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ფათიჰ ჯურა

  2018 წლის 13 ნოემბერს,   15:00 საათზე


  იმართება ფათიჰ ჯურა

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ლიდერობის პრაქტიკის გავლენა საუნივერსიტეტო სწავლების საორგანიზაციო პროცესებზე (ჩრდილოეთ ერაყის უნივერსიტეტების ქეისი)”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი AN 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახდა ოვლიპიას ოფიციალური საგამოცდო ცენტრი

  ოვლიპია არის The Intellectuals’ Challenge -ის (TIC) მიერ წამოწყებული გლობალური ონლაინ კონკურსი. იგი მიზნად ისახავს ინტელექტუალური ცნობისმოყვარეობის გაზრდას მთელს მსოფლიოში. პირველი Owlypia ჩატარდა 2018 წლის 28 თებერვალს, სადაც დაახლოებით 960 ოვლიპიელი მონაწილეობდა 28 ქვეყნიდან.

  ოვლიპიას მომავალი კონკურსები ჩატარდება: 2018 წლის 24 ნოემბერს და 2019 წლის 23 მარტს.

  ოვლიპია შესანიშნავი შესაძლებლობაა ახალგაზრდებისათვის, რათა მათ იასპარეზონ, გამოავლინონ თავიანთი ცოდნა და უნარები საყვარელი საგნების სფეროში. ოვლიპიას წლევანდელი თემაა: "შემოქმედება: საზღვრების მიღმა". 11-14 ან 15-18 წლის ასაკის ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ონლაინ კონკურსში. მონაწილეებმა უნდა აირჩიონ თავიანთი საყვარელი საგანი და მოემზადონ ამ საგანში ოვლიპიას მიერ მითითებული რეკომენდებული რესურსების გამოყენებით.

  დარეგისტრირდი ახლავე: https://goo.gl/forms/ps35n0NvFC25mxNw2

  მეტი ინფრომაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს და იხილეთ ვიდეო:
  https://www.owlypia.org/about/

  https://www.youtube.com/watch?v=FgWJMAc65T8

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სალომე გოგბერაშვილი

  2018 წლის,  8  ოქტომბერს,17:00 საათზე


  იმართება  სალომე გოგბერაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „ქალის როლი ტრადიციული ამერიკული ოჯახის ტრანსფორმაციაში და შედარება ქართული ოჯახი სტრუქტურის ცვლილებებთან (1960-2010)“ 

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თინათინ ქუმსიაშვილი

  2018 წლის, 26 სექტემბერს,16:00 საათზე


  იმართება თინათინ ქუმსიაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

    “ინგლისური ენისა და  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ინტეგრირებული  გაკვეთილების ეფექტურობა ინგლისურ ენაზე აკადემიური მიზნებით კითხვის უნარ-ჩვევების  განვითარებისათვის”   

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - მაია ქუთათელაძე

  2018 წლის, სექტემბრის 27,15:00 საათზე


  იმართება მაია ქუთათელაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

    “თურქული, ჩინური და ქართული კულტურათა განსხვავება და თავისებურებები წარმოდგენილი ბიზნეს ინგლისურ კორესპონდენციაში“

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი AN 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ეკა ბერაია

  2018 წლის, სექტემბრის 21,15:00 საათზე


  იმართება  ეკა ბერაია

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

    „აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ცივი ომის შემდგომ პერიოდში (1990-2016) აშშ-საქართველოს ურთიერთობების მაგალითზე: ტრანსნაციონალური საფრთხეებიდან (მათ შორის მიგრაცია) ინსტიტუციონალური ტრანსფორმაციის გაძლიერებამდე”

   

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა რიგგარეშე მობილობა გამოაცხადა

  შეგახსენებთ, რომ ცენტრმა უსამართლოდ აუკრაძალა იბსუს პირველკურსელების მიღება.

  ვრცლად მობილობის დეტალებზე:

  https://eqe.ge/geo/static/715// 

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - მარიამ დედაბრიშვილი

  2018 წლის 17 სექტემბერს, 19:00 საათზე


  იმართება მარიამ დედაბრიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ადამიანის ყოველდღიური აქტივობის ამოცნობა სხეულზე დამაგრებული სენსორების გამოყენებით”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ოსმან შაჰინს

  2018 წლის 10 სექტემბერის, 15:00 საათზე


  იმართება ოსმან შაჰინს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

   

  ჩრდილოეთ ერაყის განათლების ბაზრის ბრენდის იმიჯის ანალიზი: სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების შედარებითი კვლევა

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი AN 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • ავტორიზაციის საბჭომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს სტუდენტების ახალი ნაკადის მიღება ერთი წლით უსამართლოდ შეუზღუდა

  2018 წლიდან საქართველოში მოქმედ უმაღლეს სასწავლებლებში ახალი სტანდარტებით ავტორიზაციის პროცესი დაიწყო. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს 24-27 აპრილს ეწვია ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა განათლების დარგში საერთაშორისო ექსპერტი გაერთიანებული სამეფოდან, პროფესორი ენდი გიბსი.  დოკუმენტაციის ანალიზისა და ფაქტობრივი გარემოებების შესწავლის შედეგად, ექსპერტთა ჯგუფმა მოამზადა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტი აკმაყოფილებს ავტორიზაციის სტანდარტებს: შვიდი სტანდარტიდან (19 ქვესტანდარტი)  უარყოფითად არცერთი შეფასებულა.
   
  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20  აგვისტოს გადაწყვეტილებით, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს მიენიჭა ავტორიზაცია 6 წლის ვადით; ამავდროულად, საბჭომ მიიღო სრულიად ალოგიკური და ექსპერტების დასკვნასთან შეუსაბამო გადაწყვეტილება, მან უგულებელყო ექსპერტების დადებითი დასკვნა და უნივერსიტეტს 2019 წლის 20 აგვისტომდე სტუდენტთა ნაკადის მიღება შეუჩერა. შედეგად, 800-მდე სტუდენტის არჩევანი, ესწავლათ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში,  იგნორირებულ იქნა,  საბჭომ  ისინი აიძულა გადანაწილებულიყვნენ სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. ეს გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის სტუდენტების მიღებას, ფაქტობრივად, ორი წლის განმავლობაში მოქმედი კაანონმდებლობის მიხედვით. 
   
  ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების გაცხადებული მიზეზი ისაა, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს 2013 წელს დაეკისრა საგადასახადო ჯარიმა (ჯარიმის ოდენობა ამჟამად 700 000 ლარია და მისი სამართლიანობის შესახებ მიმდინარეობს სასამართლო დავა). ჯარიმიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის ქონებას ადევს  ყადაღა. უნივერსიტეტი მზადაა სასამართლო დავის წაგების შემთხვევაში დაფაროს საგადასახადო ჯარიმა. ხაზგასასმელია, რომ შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 4 ივნისის ბრძანებით (#025-152) გაუქმდა უნივერსიტეტის ქონებაზე დადებული ყადაღა. აღნიშნული დოკუმენტი ავტორიზაციის საბჭოს წარედგინა, თუმცა საბჭომ ეს ფაქტობრივი მდგომარეობა არ გაითვალისწინა. 
   
  საბჭოს პოზიცია არის უსაფუძვლო და უსამართლო შემდეგი მიზეზების გამო:   პირველი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის უძრავი ქონება და სხვა  აქტივები მრავალჯერ აღემატება 700 000 ლარს;  მეორე, ავტორიზაციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მხოლოდ მიმდინარე წელს 2 მილიონ ლარამდე ამცირებს  უნივერსიტეტის შემოსავალს (რაც მრავალფეროვან საგანმანათლებლო მიზნებს  მოემსახურებოდა). ისმის კითხვა, ადეკვატურია თუ არა უნივერსიტეტისათვის შემოსავლის შეზღუდვა მაშინ, როცა, საბჭოს მოსაზრებით, უნივერსიტეტის მთავარი პრობლემა სწორედ მატერიალური არასტაბილურობაა?! 
   
  გარდა ამისა,  ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნის  მიხედვით უნივერსიტეტის მატერიალური და ფინანსური რესურსები შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. გამოდის, რომ ავტორიზაციის საბჭო იგნორირებას უკეთებს და ეჭვქვეშ აყენებს თავისივე ადგილობრივი და უცხოელი ექსპერტების კვალიფიციურ შეფასებას.
   
  ავტორიზაციის საბჭოს  უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება აფერხებს  საქართველოს ერთ-ერთი  ყველაზე რეიტინგული და საერთაშორისოდ ცნობადი უნივერსიტეტის განვითარებას, რომელსაც აქვს 23 წლიანი წარმატებული საგანამანათლებლო საქმიანობის გამოცდილება, გამოირჩევა კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი  მაჩვენებლით, თანამშრომლობს მსოფლიოს  60-ზე მეტ უნივერსიტეტთან.  უნივერსიტეტში  ამჟამად სწავლობს 2000-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი სტუდენტი, დასაქმებულია 400-მდე კვალიფიციური კადრი.
   
  მივმართავთ არასამთავრობო სექტორსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსსა და მთლიანად  სამოქალაქო საზოგადოებას,  მხარი დაუჭირონ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს უსამართლობასთან  ბრძოლაში. 
   
  მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას,  მიიღოს შესაბამისი ზომები, რათა არ შეილახოს ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია, დემოკრატიული ღირებულებები, სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლება და დაიცვას საგანამანათლებლო  სივრცე არაჯანსაღი გავლენებისგან. 
   
 • მობილობა IBSU-ში

  შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდისვადა განისაზღვრა 2018 წლის 25 ივლისის 12:00 საათიდან 16 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:2018 წლის 22 აგვისტო.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა: 2018 წლის 22-23-24 აგვისტო.

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის22 აგვისტოს და გაგრძელდება სექტემბრის ჩათვლით.

  რეგისტრაციის გასავლელად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)
  • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)
  • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა
  • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)
  • ბაკალავრის დიპლომისასლი (მაგისტრებისთვის)
  • მაგისტრის დიპლომისასლი (დოქტორანტებისთვის)
  • ეროვნული გამოცდების/სტუდენტური ბარათის ასლი
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა:უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

  ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველებმა ინგლისური ენის ცოდნა (B2 დონე) უნდა დაადასტურონ შესაბამისი დონის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატით ან უნივერსიტეტში ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელი გამოცდის ჩაბარებით.

  შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-7 სემესტრიდან, სამაგისტრო საფეხურზე - სწავლების მე-3 სემესტრიდან, ხოლო სადოქტორო საფეხურზე - სწავლების მე-4 სემესტრიდან. 

  ამასთან, ქვემოთ მოყვანილ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი) (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია სწავლების 1 და 3 სემესტრში;

   

  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება სწავლის განსხვავებული საფასური. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შზსუ-ს ვებ-გვერდზე.

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2018 წლის 10 სექტემბერს შეთავაზებული პირობებისთაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2018 წლის 22 აგვისტოდან 7 სექტემბრისჩათვლით, 10:00-დან 16:00-მდე.

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131

   

   

   

 • გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის!

  გთავაზობთ იბსუს აკადემიურ კალენდარს 2018-2019 სასწავლო წლისთვის! 

  Geo: https://bit.ly/2A6tFTB
  Eng: https://bit.ly/2JOIZDH

  პირველკურსელთა რეგისტრაციისათვის საჭირო საბუთების ნუსხა C1:
  1. საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი;

  2. პირადობის მოწმობის ან პასპორტის დამადასტურებელი ასლი;

  3. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100;

  4. წვევამდელის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);

  5. 4 პოტოსურათი (3x4 );

  6. ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე (jpg ვერსია);

  C1 რეგისტრაციის პერიოდი 3 - 7 სექტემბერი, 2018;
  C1 სწავლის დაწყების თარიღი 10 სექტემბერი.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ მკალავიშვილი

  2018 წლის, 19  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    თამარ მკალავიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  "გლობალიზაციის პოლიტიკური ასპექტები „ცივი ომის" დასრულების შემდეგ: საქართველოს მაგალითზე"

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ფერუზა ერგუვანი

   

  2018წლის 17ივლისს,15:00 საათზე

  იმართება - ფერუზა ერგუვანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  ,,რუსულიდან თურქულზე მხატვრული თარგმანის კრიტიკა, ბორის პასტერნაკის რომანის ექიმიჟივაგოსთურქული თარგმანის მაგალითზე “

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ ქარაზანიშვილი

  2018 წლის, 16  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   თამარ ქარაზანიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ავღანეთში: 9/11-ით გამოწვეული მოვლენების სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის ანალიზი”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სინემ ათიში

  2018წლის 16 ივლისს,12:00 საათზე


  იმართება

  სინემ ათიშის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  ადამიანის შესახებ მეტაფორები, როგორც სტილისტური ხერხი აჰმეთ ჰამდი თანფინარის რომანებში

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ნატალია ბერუაშვილი

  2018 წლის, 13  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    ნატალია ბერუაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი (მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია)

  განვითარებად დემოკრატიებში პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგის ფორმირების საქმეში (საქართველოს მაგალითზე)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - აზამათ ჟამანოვ

  2018 წლის 13 ივლისს, 19:00 საათზე


  იმართება    აზამათ ჟამანოვ

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “IoE (Internet of Everything) ტექნოლოგიების იმპლემენტაცია უნივერსიტეტების და სკოლების საგანმანათლებლო პროცესში”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახია კორპუსი,N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ია ჭურჭელაური

  2018 წლის, 12  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება    ია ჭურჭელაური

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “რუსეთის როგორც გლობალური მოთამაშის კვლავ აღმოცენება: საფრთხის შემცველი შედეგები საქართველოსათვის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონისათვის”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამთა ცხოვრებაძე

  2018 წლის, 11  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   თამთა ცხოვრებაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „21-ე საუკუნის რთული არჩევანი: პოსტსაბჭოთა სივრცის კონფლიქტები და უსაფრთხოება”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • მარიამ მერკვილაძე - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2018 წლის, 10  ივლისს,15:00 საათზე


  იმართება   მარიამ მერკვილაძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

    “ურთიერთშეფასების ეფექტურობა უნივერსიტეტის სტუდენტების წერის უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (საქართველოს უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

 • DAAD აცხადებს კონკურსს 2019 - 2020 სასწავლო წლისთვის

  DAAD აცხადებსკონკურსს 2019 - 2020 სასწავლოწლისთვის

  სამაგისტროსტიპენდიები:

   კვლევითისტიპენდიები:


  დამატებითიინფორმაცია:
  DAAD-სთბილისისსაინფორმაციოცენტრი
  (ზანდუკელისქ. 16, გოეთესინსტიტუტისპირველისართული)
  მიღებისსაათები:
  ორშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი: 14.00 -18.00 სთ.
  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.,ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
  www.ic.daad.de/tbilissi

  DAAD Georgia- ქუთაისის აკაკიწერეთლისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
  ბ.-ნიბერთოლდლინდერი: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 • 2018/2019 წლის შიდა მობილობი

  2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

  ვბრძანე ბ:

  განისაზღვროს 2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის, შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ვადები შემდეგი თანმიმდევრობით:

  1. 2018 წლის 22 ივნისი - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

  2. 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით - შიდა მობილობაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება/რეგისტრაცია;

  3. 2018 წლის 2 ივლისიდან 2018 წლის 13 ივლისის ჩათვლით - კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების გადაწყვეტილებებისა და დასკვნების მომზადება;

  4. 2018 წლის 20 აგვისტოდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტთა შორის ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება;

  5. 2018 წლის 25 აგვისტო - შიდა მობილობის წესით ახალ პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა შესახებ რექტორის ბრძანების მომზადება.

  შპს -შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი

  პროფ. დოქტ. ილიას ჩილოღლუ

 • სადისერტაციო თემის საჯარო - აისელ ქამალი

  2018 წლის 16 ივნისს, 15:00 საათზე

  იმართება

  აისელ ქამალის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  უცხოელები, როგორც შემადგენელი ნაწილი და ანტითეზა აჰმედ ჰამდი თანფინარის ნაშრომებში.”

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • თამბაქოს კონტროლის შესახებ

  გაცნობებთ, რომ ,,თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის აქტის შესაბამისად, 2018 წლის 1 მაისიდან შზსუ-ს ტერიტორიაზე აიკრძალება თამბაქოს ნაწარმის (მათ შორის ელექტროსიგარეტის) მოხმარება. 

 • მობილობა IBSU-ში

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდისვადა განისაზღვრა 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათიდან 01 თებერვლის 18:00 სთ-მდე;

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:2018 წლის 06 თებერვალი.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა - 2018 წლის 06-07-08 თებერვალი.

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 06 თებერვალს და გაგრძელდება 13 თებერვლის ჩათვლით.

  რეგისტრაციისგასავლელადწარმოსადგენიდოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)
  • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)
  • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა
  • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)
  • ბაკალავრის დიპლომისასლი (მაგისტრებისთვის)
  • მაგისტრის დიპლომისასლი (დოქტორანტებისთვის)
  • ეროვნული გამოცდების / სტუდენტური ბარათის ასლი
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა:უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

  ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველებმა ინგლისური ენის ცოდნა (B1 დონე) უნდა დაადასტურონ შესაბამისი დონის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატით ან უნივერსიტეტში ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელი გამოცდის ჩაბარებით.

  შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-4 კურსიდან, ხოლო სამაგისტრო საფეხურზე - მე-2 კურსიდან.

  ამასთან, ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3540 ლარს;      
  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;      
  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1და 3კურსზე;
  • ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1და 2კურსზე;
  • საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს.   

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტშიუნდა გამოცხადნენ 2018 წლის 14თებერვალს შეთავაზებული პირობებისთაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონშპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2018 წლის 06თებერვლიდან 13 თებერვლისჩათვლით, 10:00-დან 17:00-მდე.

  დამატებითიინფორმაციისათვისმიმართეთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131

 • 24 თებერვალს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტრადიციულად მასპინძლობს საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის V ოლიმპიადას ინფორმატიკაში

  2018 წლის 24 თებერვალს თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის V ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომლის ორგანიზატორები არიან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია.

  ოლიმპიადა ჩატარდება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ფორმატით. მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს და ასევე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ 20 წელი და არ არიან რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.

  ოლიმპიადaში მონაწილეობის მინიმალური მოთხოვნაა დაპროგრამების რომელიმე ენის (Free pascal, C++) ცოდნა.

  ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში: VIII კლასამდე,  IX–X  და XI-XII კლასელი მოსწავლეებისათვის. სამივე ჯგუფში მონაწილეებს ამოსახსნელად მიეცემათ 3-3 ამოცანა და 4 საათი სამუშაო დრო.

  ოლიმპიადის გამარჯვებულებს სამივე ასაკობრივ ჯგუფში, გარდა გამარჯვების დამადასტურებელი ოფიციალური დიპლომებისა, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

   

  ოლიმპიადის მოკლე პროგრამა:

  9:30 – 10:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია

  10:00 -  10:30 - ოლიმპიადის გახსნა

  10:30 – 11:00 - საცდელი ტური

  11:00 – 15:00 - ოლიმპიადის ძირითადი ტური

  15:00 – 16:00 - ტურზე წარმოდგენილი ამოცანების გარჩევა

  16:00 – 17:00 - ოლიმპიადის დახურვა

   

  საკონტაქტო პირი:

  გიორგი მანდარია, მობილური: 599 429234

  E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუ - „თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია“

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2018 წლის 23 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2018 წლის 11 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ნარეკ მკრტჩიანი

  2017 წლის, 19  დეკემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   ნარეკ მკრტჩიანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

   

  IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • შორენა კუჭუხიძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 27 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება შორენა კუჭუხიძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით  (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ლაშა ქურდაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის, 21 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  ლაშა ქურდაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  მუსტაფა სერბესის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

  2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება სალომე გურეშიძე

   

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

   
 • კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია

  2017 წლის, 1  ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   თამარ ლაზიშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “კორპორატიული  საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გიწვევთ პირველკურსელთა მიღების საზეიმო ცერემონიაზე!

  22 სექტემბერს #იბსუ-ს კარი ყველასთვის ღიაა, ვისაც სურს ერთ დიდ ზეიმზე მონაწილეობის მიღება და სიხარულის გაზიარება.

  ღონისძიება დაყოფილია რამდენიმე ნაწილად:

  15:00 საათიდან გაიმართება უნივერსიტეტის სხვადასხვა დეპარტამენტის პრეზენტაციები და სპორტული თამაშები.

  18:00 საათიდან დაიწყება ოფიციალური ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც მაღალი აკადემიური შედეგის მქონე სტუდენეტს გადაეცემათ საგრანტო ვაუჩერები. მოწვეული სტუმრები მიულოცავენ პირველ კურსელებს სასწავლო წლის დაწყებას, მათ შორის არიან:

  აშშ-ს საელჩოს კულტურის ატაშე დამიან უამპლერი
  ანა დოლიძე - საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი
  პოეტი - რატი ამაღლობელი
  თიბისი ბანკის გენ. დირექტორი - ვახტანგ ბუცხრიკიძე

  ჩვენც თქვენთან ერთად ველოდებით მუსიკალურ ნაწილს 

  Eko & Vinda Folio

  დაა

  ჯგუფი არა

  გელოდებით! 

  #იბსუშიwelcomeკაია #IBSUWelcome2017

  https://goo.gl/FLKT1Q

 • რაუფ ავჯი

  2017 წლის 28სექტემბერს,15:00 საათზე


  იმართება  რაუფ ავჯი

  სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

  “პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტებში)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi Akorpusi,NN101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-sbiblioTekaSi.