განცხადებები

 • მობილობა IBSU-ში

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 25 ივლისის 12:00 სთ-დან 17 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2017 წლის 23 აგვისტო. 

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა - 2017 წლის 23-24-25 აგვისტო.

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება 2017 წლის 23 აგვისტოს და გაგრძელდება 6 სექტემბრის ჩათვლით.

  რეგისტრაციის გასავლელად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)

  • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)

  • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)

  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა

  • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)

  • ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრებისთვის)

  • მაგისტრის დიპლომის ასლი (დოქტორანტებისთვის)

  • ეროვნული გამოცდების/სტუდენტური ბარათის ასლი

  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

  ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე; სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3540 ლარს;       

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე; სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;       

  • ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე;

  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 3 კურსზე;

  • ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1, 2 და 4 კურსზე; სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 5100 ლარს;     

  • ეკონომიკა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს;     

  • საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 და 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს;     

  • ინფორმატიკა (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;     

  • ინფორმატიკა ინგლისურენოვანი), (საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 4 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4560 ლარს;       

  • ამერიკისმცოდნეობა (ინგლისურენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-american-studies;

  • თურქული ფილოლოგია (თურქულენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-turkish-philology;

  • განათლების მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი), (სადოქტორო პროგრამა) - მიღების წინაპირობები იხილეთ მისამართზე: http://ips.ibsu.edu.ge/index.php/en/ph-d-programs/2015-02-12-06-41-36/phd-in-education-sciences.

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2017 წლის 8 სექტემბერს შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2017 წლის 23 აგვისტოდან 6 სექტემბრის ჩათვლით, 10.00-დან 17.00-მდე.

  დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131

   
 • ბექირ გუჩლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 24 ივლისს, 15:00 საათზე


  იმართება    ბექირ გუჩლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქულის, როგორც უცხო ენის დაწყებით დონეზე სწავლებისას ლექსიკის ათვისება სუგესტოპედიის მეთოდის გამოყენებით

  IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU- ბიბლიოთეკაში.

 • ნაჯი ილდიზის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 18 ივლისს, 15:00 საათზე


  იმართება    ნაჯი ილდიზის  

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “ტექნოლოგიის როლი მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი A კორპუსი, N101

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში

 • არტიომა მერაბიანი

  2017 წლის 13 ივლისს, 15:00 საათზე


  იმართება    არტიომა მერაბიანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “მანქანათა მარშრუტიზაციის მრავალ- დეპოიანი პრობლემის ამოხსნის  ეფექტიანობისა და წარმადობის გაზრდა (სამხრეთ კავკასიის ლოჯისტიკური ქსელის მაგალითზე)”     

   

  IBSU-s sakonferencio oTaxi, A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.

 • ჩაღრი თუღრულ მართ

  2017 წლის 12 ივლისს, 15:00 საათზე


  იმართება   ჩაღრი თუღრულ მართის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  “ფორმაზე, შინაარსზე ორიენტირებული და შერეული მიდგომების შედარება ლიტერატურაზე დაფუძნებულ სწავლებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა სასაუბრო უნარ-ჩვევების განსავითარებლად (ინგლისური ენის მასწავლებლების მომზადებისას იშიკის უნივერსიტეტში, ერაყი)”

   

  IBSU-s sakonferencio oTaxi, A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.

 • „ფინანსური განათლების გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)“

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 5 ივნისს, 15:00 საათზე


  იმართება  არტურ პოკრიკიანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


  „ფინანსური განათლების  გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე

  დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)“


  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში

 • 18 მაისს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტში კულტურის მე-4 ფესტივალი გაიმართება

  18 მაისს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერისტეტში კულტურის მე-4 ფესტივალი გაიმართება.აღსანიშნავია, რომ IBSU-ში 20 სხვადასხვა ქვეყნის 300-მდე სტუდენტი სწავლობს.მათ შორის არიან საქართველოს, თურქეთის, აზერბაიჯანის, ნიგერიის, სომხეთის, კამერუნის, ეგვიპტის,საბერძნეთის, უკრაინის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთისა და სხვა მრავალი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფესტივალის ფარგლებში, მონაწილეები საკუთარი ქვეყნის ტრადიციულ სამოსს, ღირსშესანიშნაობებს, ფოლკლორსა და კერძებს წარმოადგენენ. კულტურის ფესტივალს 2014 წელს ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ ყოველწლიურად ტარდება.

 • გაცნობებთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა

  გაცნობებთ, რომ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაცხადა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის კონკურსი.

  http://eqe.gov.ge/geo/news/show/53/1476, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია აკრედიტაციის ექსპერტთა კონკურსის შესახებ.

 • თამარ ცხვიტავას - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 23 მარტს, 15:00 საათზე


  იმართება  თამარ ცხვიტავას  

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


  “სტრატეგიებზე დაფუძნებული სილაბუსისა და მასალების   შემუშავება აგრარული სპეციალობის სტუდენტებისთვის  

  ინგლისური ენის პროფესიული ლექსიკის სწავლების მიზნით”


  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.

 • ზამთრის IV ოლიმპიადა ინფორმატიკაში

  2017 წლის 25 თებერვალს თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის IV ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომლის ორგანიზატორები არიან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია.

  ოლიმპიადა ჩატარდება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ფორმატით. მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს და ასევე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ 20 წელი და არ არიან რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.

  ოლიმპიადaში მონაწილეობის მინიმალური მოთხოვნაა დაპროგრამების რომელიმე ენის (Free pascal, C++) ცოდნა.

  ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში: VIII კლასამდე,  IX–X  და XI-XII კლასელი მოსწავლეებისათვის. სამივე ჯგუფში მონაწილეებს ამოსახსნელად მიეცემათ 3-3 ამოცანა და 4 საათი სამუშაო დრო.

  ოლიმპიადის გამარჯვებულებს სამივე ასაკობრივ ჯგუფში, გარდა გამარჯვების დამადასტურებელი ოფიციალური დიპლომებისა, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.


  ოლიმპიადის მოკლე პროგრამა:

  9:30 – 10:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია

  10:00 -  10:30 - ოლიმპიადის გახსნა

  10:30 – 11:00 - საცდელი ტური

  11:00 – 15:00 - ოლიმპიადის ძირითადი ტური

  15:00 – 16:00 - ტურზე წარმოდგენილი ამოცანების გარჩევა

  16:00 – 17:00 - ოლიმპიადის დახურვა


  საკონტაქტო პირი:

  გიორგი მანდარია, მობილური: 599 429234

  E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.