განცხადებები

 • თამბაქოს კონტროლის შესახებ

  გაცნობებთ, რომ ,,თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე, უნივერსიტეტის რექტორის აქტის შესაბამისად, 2018 წლის 1 მაისიდან შზსუ-ს ტერიტორიაზე აიკრძალება თამბაქოს ნაწარმის (მათ შორის ელექტროსიგარეტის) მოხმარება. 

 • მობილობა IBSU-ში

  შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდისვადა განისაზღვრა 2018 წლის 18 იანვრის 12:00 საათიდან 01 თებერვლის 18:00 სთ-მდე;

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა:2018 წლის 06 თებერვალი.

  სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადაა - 2018 წლის 06-07-08 თებერვალი.

  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია დაიწყება2018 წლის06 თებერვალსდაგაგრძელდება13თებერვლისჩათვლით.

  რეგისტრაციისგასავლელადწარმოსადგენიდოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება(იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)
  • პირადობის/IDბარათისასლი(უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)
  • ნიშნებისფურცლისდამოწმებულიასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტშიჩარიცხვისბრძანების(რექტორის)დამოწმებულიასლი
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტშისტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების(რექტორის)დამოწმებულიასლი(არსებობის შემთხვევაში)
  • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა
  • საშუალოსკოლისატესტატისასლი(ბაკალავრებისთვის)
  • ბაკალავრის დიპლომისასლი (მაგისტრებისთვის)
  • მაგისტრის დიპლომისასლი (დოქტორანტებისთვის)
  • ეროვნულიგამოცდების/სტუდენტურიბარათისასლი
  • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

  შენიშვნა:უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.

  ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველებმა ინგლისური ენის ცოდნა (B1 დონე) უნდა დაადასტურონ შესაბამისი დონის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატით ან უნივერსიტეტში ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელი გამოცდის ჩაბარებით.

  შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-4 კურსიდან, ხოლო სამაგისტრო საფეხურზე - მე-2 კურსიდან.

  ამასთან, ქვემოთ ჩამოთვლილ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩასარიცხად შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს დადგენილი აქვს მიღების დამატებითი წინაპირობები:

  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3540 ლარს;      
  • საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 3960 ლარს;      
  • ტურიზმი (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1და 3კურსზე;
  • ეკონომიკა (ინგლისურენოვანი)(საბაკალავრო პროგრამა) - მიღება შესაძლებელია 1და 2კურსზე;
  • საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა(საბაკალავრო პროგრამა) - სწავლის საფასური 3 კურსზე ჩარიცხულთათვის შეადგენს 4680 ლარს.   

  მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტშიუნდა გამოცხადნენ 2018 წლის 14თებერვალს შეთავაზებული პირობებისთაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.

  მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონშპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2018 წლის 06თებერვლიდან 13 თებერვლისჩათვლით, 10:00-დან 17:00-მდე.

  დამატებითიინფორმაციისათვისმიმართეთხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

  ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

  მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131

 • 24 თებერვალს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ტრადიციულად მასპინძლობს საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის V ოლიმპიადას ინფორმატიკაში

  2018 წლის 24 თებერვალს თბილისის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდება საქართველოს მოსწავლეთა ზამთრის V ოლიმპიადა ინფორმატიკაში, რომლის ორგანიზატორები არიან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების და ინფორმატიკის ოლიმპიადების მხარდამჭერი ასოციაცია.

  ოლიმპიადა ჩატარდება ინფორმატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადების ფორმატით. მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებს და ასევე იმ ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჯერ არ შესრულებიათ 20 წელი და არ არიან რომელიმე უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები.

  ოლიმპიადaში მონაწილეობის მინიმალური მოთხოვნაა დაპროგრამების რომელიმე ენის (Free pascal, C++) ცოდნა.

  ოლიმპიადა ჩატარდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში: VIII კლასამდე,  IX–X  და XI-XII კლასელი მოსწავლეებისათვის. სამივე ჯგუფში მონაწილეებს ამოსახსნელად მიეცემათ 3-3 ამოცანა და 4 საათი სამუშაო დრო.

  ოლიმპიადის გამარჯვებულებს სამივე ასაკობრივ ჯგუფში, გარდა გამარჯვების დამადასტურებელი ოფიციალური დიპლომებისა, გადაეცემათ ფასიანი საჩუქრები.

   

  ოლიმპიადის მოკლე პროგრამა:

  9:30 – 10:00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია

  10:00 -  10:30 - ოლიმპიადის გახსნა

  10:30 – 11:00 - საცდელი ტური

  11:00 – 15:00 - ოლიმპიადის ძირითადი ტური

  15:00 – 16:00 - ტურზე წარმოდგენილი ამოცანების გარჩევა

  16:00 – 17:00 - ოლიმპიადის დახურვა

   

  საკონტაქტო პირი:

  გიორგი მანდარია, მობილური: 599 429234

  E-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუ - „თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია“

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2018 წლის 23 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2018 წლის 11 იანვარს, 15:00 საათზე


  იმართება

  აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ნარეკ მკრტჩიანი

  2017 წლის, 19  დეკემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება   ნარეკ მკრტჩიანის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

   

  IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101.

  დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • შორენა კუჭუხიძის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  2017 წლის 27 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება შორენა კუჭუხიძე

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “საშუალო სკოლის მოსწავლეების ღირებულებების განვითარების მენეჯმენტი სასწავლო პროცესში დოკუმენტური ვიდეოს გამოყენებით  (სამოქალაქო განათლება, ისტორია და გეოგრაფია)”

   

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • ლაშა ქურდაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის, 21 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  ლაშა ქურდაშვილი

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში

  გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

  2017 წლის 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება

  მუსტაფა სერბესის

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

  „მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში“

  შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

  დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.

   
 • სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

  2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


  იმართება სალომე გურეშიძე

   

  სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

   

  “სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

   

  Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

  disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.