კომპიუტერული მეცნიერებისა და სანჟინრო საქმის ფაკულტეტი

დისერტაციის სათაური მოძრავი ხაზების ტერმინალური კონტროლის ახალი ადაპტური მეთოდების დამუშავება
სტუდენტი ჯუმჰურ აქსუს
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური დროითი მწკრივების ანალიზის არაპარამეტრული ალგორითმების დამუშავება
სტუდენტი ჯიჰან მერთი
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური ჩვეულებრივი დიფერნციალური განტოლებების სიმბოლური გამოთვლის ტექნიკები MAP-ის გამოყენებით
სტუდენტი ისა მუსლუ
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური SCORM-ის შეთავსებადი Maxima-ს კომპიუტერულ ალგებრულ სისტემაზე დაფუძნებული აპლიკაციები ელექტროსტატისტიკისთვის
სტუდენტი თუფან შირინი
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური მეცნიერული გამოთვლა PERL-ის გამოყენებით
სტუდენტი მუსთაფა შიმშეკი
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური განვითარებული უნივერსიტეტისათვის აკადემიური მოსწრების ადმინისტრირების და მენეჯმენტის სისტემა-შინაარსის მართვის სისტემის  ტექნოლოგიების გამოყენებით
სტუდენტი მაჰამათ ბოუკარ მოუსსას
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

დისერტაციის სათაური ტესტების განზომილებების განსაზღვრის ალგორითმის შემუშავება
სტუდენტი მეჰთაფ ერგუვენის
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური დროითი მწკრივების სპექტრების შეფასების სპექტრალური გარჩევადობის გაუმჯობესების არაპარამეტრული მეთოდის შემუშავება
სტუდენტი დავით დათუაშვილი
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური უბნობრივი წრფივი აპროკსიმაციის მეთოდის დამუშავება არასტაციონარული დროითი მწკრივების მსგავსების შეფასებისთვის
სტუდენტი დანიარ სატიბალდიევი
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური წინასწარ განსაზღვრული რეზონანსული სიხშირეების მქონე მრავალგანზომილებიანი LC-წრედების სინთეზის შემუშავება
სტუდენტი კანიბეკ დუიშეევ
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება

 

დისერტაციის სათაური მონაცემთა დამუშავების გამოყენება კომერციულ ბანკებში კრედიტების დათვლის ოპტიმიზაციისთვის R პროგრამული ენის გამოყენებით
სტუდენტი დილმუროდჯონ ზაკიროვ
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება
 

 

დისერტაციის სათაური ღრუბლიანი გამოთვლების უსაფრთხოების მოდელირების და ანალიზის ახალი მეთოდიკის დამუშავება
სტუდენტი მედჰათ მოუსა
ფაკულტეტი კომპიუტერული  მეცნიერება  და საინჟინრო საქმე
სადოქტორო დისერტაციის დაცვის ოქმი
დისერტაცია
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება