სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სოფიო ჭეიშვილი

2019 წლის, 5  აპრილს, 15:00 საათზე


იმართება    სოფიო ჭეიშვილი

სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

“ელექტრონული პორტფოლიოს გამოყენება საუბრის ფორმატიული შეფასებისათვის ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას (საქართველოს საშუალო სკოლების მაგალითზე)” 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.