სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - უნალ ულქერ

2019 წლის, 3  აპრილს, 15:00 საათზე

იმართება    უნალ ულქერ

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“შერეული სწავლებისა და  მისი როლის სტუდენტების მიერ აღქმის შესწავლა კათხვის უნარ-ჩვევების განვითარებასთან დაკავშირებით ინგლისური ენის აკადემიური მიზნებით სწავლებისას (ინგლისური როგორც უცხოური ენის საუნივერსიტეტო

 მოსამზადებელი პროგრამის შემთხვევა)”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.