სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ნინო ბიწკინაშვილი

2019 წლის, 4  აპრილს, 16:00 საათზე


იმართება   ნინო ბიწკინაშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

„ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით თხრობის ეფექტურობა მოზარდ მოსწავლეებთან“

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.