სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ილია ბოცვაძე

2019 წლის, 26   თებერვალს,15:00 საათზე


იმართება   ილია ბოცვაძე

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“საბანკო კონცენტრაციის გავლენა ფინანსური  ბაზრის სტრუქტურაზე  და კონკურენციაზე პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში“

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.