გარე მობილობა იბსუში

იბსუში გადმოსვლის მსურველთათვის ყველა ის სასწავლო გრანტი და შიდა დაფინანსება იმოქმედებს, რომელიც უნივერსიტეტს აქვს. შეგახსენებთ, რომ იბსუში არაერთი შიდა გრანტი მოქმედებს, როგორიცაა ოქროსა და ვერცხლის მედლის მფლობელი სტუდენტების დაფინანსება, ასევე, სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტების შიდა გრანტებით უზრუნველყოდა და სხვა.

გაეცანით სასწავლო პირობებსა და გრანტებს: https://goo.gl/514RL5
 
შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა საყურადღებოდ!
მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის (https://students.eqe.ge) და მობილობის საფასურის გადახდის ვადა განისაზღვრა 2019 წლის 17 იანვრიდან 2019 წლის 01 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.
სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე მობილობის შედეგების გამოქვეყნების ვადა: 2019 წლის 06 თებერვალი.
სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის მიღების შემთხვევაში მობილობის მსურველი სტუდენტის შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამოცხადების ვადა: 2019 წლის წლის 06-07-08 თებერვალი.
რეგისტრაციის გასავლელად წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
 • განცხადება (იწერება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში)
 • პირადობის/ID ბარათის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული პასპორტი/ბინადრობის ნებართვის ასლი)
 • ნიშნების ფურცლის დამოწმებული ასლი
 • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი
 • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტატუსის შეჩერების/აღდგენის/შეწყვეტის ბრძანების (რექტორის) დამოწმებული ასლი (არსებობის შემთხვევაში)
 • ამჟამინდელ უნივერსიტეტში სტუდენტის სტატუსის შესახებ ცნობა
 • საშუალო სკოლის ატესტატის ასლი (ბაკალავრებისთვის)
 • ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრებისთვის)
 • მაგისტრის დიპლომის ასლი (დოქტორანტებისთვის)
 • ეროვნული გამოცდების/სტუდენტური ბარათის ასლი
 • წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)
შენიშვნა: უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი.
 
ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადმოსვლის მსურველებმა ინგლისური ენის ცოდნა (B2 დონე) უნდა დაადასტურონ შესაბამისი დონის ინგლისური ენის საერთაშორისო სერტიფიკატით ან უნივერსიტეტში ინგლისური ენის დონის განმსაზღვრელი გამოცდის ჩაბარებით.
შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მობილობის საფუძველზე ჩარიცხვა არ განხორციელდება საბაკალავრო საფეხურზე სწავლების მე-7 სემესტრიდან, სამაგისტრო საფეხურზე - სწავლების მე-3 სემესტრიდან, ხოლო სადოქტორო საფეხურზე - სწავლების მე-4 სემესტრიდან.  
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ვრცელდება სწავლის განსხვავებული საფასური. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია შზსუ-ს ვებ-გვერდზე.
მობილობის წესით ჩასარიცხი პირები შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გამოცხადნენ 2019 წლის 13 თებერვალს 15:00 საათამდე შეთავაზებული პირობების თაობაზე წერილობითი განცხადებით დადასტურების (თანხმობა/უარი) გასაფორმებლად.
მობილობის წესით ჩასარიცხმა პირებმა შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში 2019 წლის 06 თებერვლიდან 13 თებერვლის ჩათვლით.
 
დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.
ტელეფონი: 032 2595005/06, შიდა (132); ელ. ფოსტა ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი 13 კმ, #2, თბილისი, 0131