სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - მაია ქუთათელაძე

2018 წლის, სექტემბრის 27,15:00 საათზე


იმართება მაია ქუთათელაძე

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “თურქული, ჩინური და ქართული კულტურათა განსხვავება და თავისებურებები წარმოდგენილი ბიზნეს ინგლისურ კორესპონდენციაში“

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი AN 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.