სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - სალომე გოგბერაშვილი

2018 წლის,  8  ოქტომბერს,17:00 საათზე


იმართება  სალომე გოგბერაშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

„ქალის როლი ტრადიციული ამერიკული ოჯახის ტრანსფორმაციაში და შედარება ქართული ოჯახი სტრუქტურის ცვლილებებთან (1960-2010)“ 

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.