სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თინათინ ქუმსიაშვილი

2018 წლის, 26 სექტემბერს,16:00 საათზე


იმართება თინათინ ქუმსიაშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  “ინგლისური ენისა და  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს ინტეგრირებული  გაკვეთილების ეფექტურობა ინგლისურ ენაზე აკადემიური მიზნებით კითხვის უნარ-ჩვევების  განვითარებისათვის”   

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.