სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - ეკა ბერაია

2018 წლის, სექტემბრის 21,15:00 საათზე


იმართება  ეკა ბერაია

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

  „აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები ცივი ომის შემდგომ პერიოდში (1990-2016) აშშ-საქართველოს ურთიერთობების მაგალითზე: ტრანსნაციონალური საფრთხეებიდან (მათ შორის მიგრაცია) ინსტიტუციონალური ტრანსფორმაციის გაძლიერებამდე”

 

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.