სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ მკალავიშვილი

2018 წლის, 19  ივლისს,15:00 საათზე


იმართება    თამარ მკალავიშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

"გლობალიზაციის პოლიტიკური ასპექტები „ცივი ომის" დასრულების შემდეგ: საქართველოს მაგალითზე"

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.