სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა - თამარ ქარაზანიშვილი

2018 წლის, 16  ივლისს,15:00 საათზე


იმართება   თამარ ქარაზანიშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

“ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ავღანეთში: 9/11-ით გამოწვეული მოვლენების სტრუქტურული ფუნქციონალიზმის ანალიზი”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი კორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.