სადისერტაციო თემის საჯარო - აისელ ქამალი

2018 წლის 16 ივნისს, 15:00 საათზე

იმართება

აისელ ქამალის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

უცხოელები, როგორც შემადგენელი ნაწილი და ანტითეზა აჰმედ ჰამდი თანფინარის ნაშრომებში.”

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.