2018/2019 წლის შიდა მობილობი

2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ვბრძანე ბ:

განისაზღვროს 2018/2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის, შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის ვადები შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. 2018 წლის 22 ივნისი - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურ პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების რაოდენობის განსაზღვრა;

2. 2018 წლის 25 ივნისიდან 2018 წლის 29 ივნისის ჩათვლით - შიდა მობილობაში მონაწილეობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება/რეგისტრაცია;

3. 2018 წლის 2 ივლისიდან 2018 წლის 13 ივლისის ჩათვლით - კრედიტების აღიარება და ჩასარიცხ პირთა შესახებ შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფაკულტეტების გადაწყვეტილებებისა და დასკვნების მომზადება;

4. 2018 წლის 20 აგვისტოდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით - შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და შიდა მობილობაში მონაწილე სტუდენტთა შორის ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება;

5. 2018 წლის 25 აგვისტო - შიდა მობილობის წესით ახალ პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა შესახებ რექტორის ბრძანების მომზადება.

შპს -შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი

პროფ. დოქტ. ილიას ჩილოღლუ