აიდინ ალიევ

2018 წლის,  27 მარტს,15:00 საათზე


იმართება    აიდინ ალიევ

სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

 

 “ინგლისურის როგორც უცხოური ენის წერითი უნარ-ჩვევების განვითარება ფილმების გამოყენებით განათლების ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული აქტივობების დახმარებით (აზერბაიჯანული უნივერსიტეტების მაგალითზე)”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.