ვენერა ულქერ

2018 წლის,  29 მარტს,15:00 საათზე


იმართება   ვენერა ულქერ  

სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

 

„სწავლის შედეგების, სასწავლო კურსისდა შეფასების შესაბამისობა  ინგლისურის როგორც უცხოური ენის პროგრამაში (უნივერსიტეტის მოსამზადებელი სკოლის მაგალითი)”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახიკორფუსი A, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ დაესწროთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.