აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუ - „თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია“

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2018 წლის 23 იანვარს, 15:00 საათზე


იმართება

აჰმეთ გოქჩეგოზოღლუს

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

თურქმენული ეპოსების ტიპოლოგია

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.