ნარეკ მკრტჩიანი

2017 წლის, 19  დეკემბერს, 15:00 საათზე


იმართება   ნარეკ მკრტჩიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

„ფინანსური სექტორის მოწყვლადობის ანალიზი და მოდელირება სტრეს ტესტ მეთოდოლოგიის გამოყენებით (სომხეთის მაგალითზე)“

 

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU-ს ბიბლიოთეკაში.