ლაშა ქურდაშვილის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის, 21 ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება

ლაშა ქურდაშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

„საზოგადოების მხარდაჭერის როგორც ეფექტური სტრატეგიის გამოყენება ეროვნული განათლების ლობირების პროცესში ინტერესთა ჯგუფების მიერ (ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული განათლების ინტერესთა ჯგუფების მაგალითზე 1990-2015)“

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.