მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება

მუსტაფა სერბესის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

„მოტივების შესწავლა მაჰთიმგულ-ის თქმულებებში“

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი, N 101.

დისერტაციის გაცნობა შეგიძლიათ  შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში.