სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე სწავლებისას

2017 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება სალომე გურეშიძე

 

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

 

“სახელმძღვანელოს გარეშე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის გაკვეთილების ეფექტურობა საშუალო დონეზე   სწავლებისას (საქართველოში უნივერსიტეტების მაგალითი)”

 

Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.