კორპორატიული საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია

2017 წლის, 1  ნოემბერს, 15:00 საათზე


იმართება   თამარ ლაზიშვილი

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

“კორპორატიული  საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის რეალობა ამერიკაში და მისი გეოგრაფია (1990-2015)”

 

Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.