რაუფ ავჯი

2017 წლის 28სექტემბერს,15:00 საათზე


იმართება  რაუფ ავჯი

სადისერტაციოთემისსაჯაროდაცვა

“პიგმალიონის ეფექტის გავლენა აუდირებისას წუხილზე და გაგების პროცესზე ინგლისურის როგორც უცხოური ენის სწავლებისას (ერაყის უნივერსიტეტებში)”

 

Szsu-s sakonferencio oTaxi Akorpusi,NN101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-sbiblioTekaSi.