ბექირ გუჩლუს სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 24 ივლისს, 15:00 საათზე


იმართება    ბექირ გუჩლუს

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

თურქულის, როგორც უცხო ენის დაწყებით დონეზე სწავლებისას ლექსიკის ათვისება სუგესტოპედიის მეთოდის გამოყენებით

IBSU-ს საკონფერენციო ოთახი, ა კორპუსი N 101.

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ IBSU- ბიბლიოთეკაში.