ნაჯი ილდიზის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 18 ივლისს, 15:00 საათზე


იმართება    ნაჯი ილდიზის  

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

“ტექნოლოგიის როლი მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შესწავლისას ერაყის კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში”

 

შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი A კორპუსი, N101

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში