არტიომა მერაბიანი

2017 წლის 13 ივლისს, 15:00 საათზე


იმართება    არტიომა მერაბიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

“მანქანათა მარშრუტიზაციის მრავალ- დეპოიანი პრობლემის ამოხსნის  ეფექტიანობისა და წარმადობის გაზრდა (სამხრეთ კავკასიის ლოჯისტიკური ქსელის მაგალითზე)”     

 

IBSU-s sakonferencio oTaxi, A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.