ჩაღრი თუღრულ მართ

2017 წლის 12 ივლისს, 15:00 საათზე


იმართება   ჩაღრი თუღრულ მართის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 

“ფორმაზე, შინაარსზე ორიენტირებული და შერეული მიდგომების შედარება ლიტერატურაზე დაფუძნებულ სწავლებაში ინგლისურის როგორც უცხოური ენის შემსწავლელთა სასაუბრო უნარ-ჩვევების განსავითარებლად (ინგლისური ენის მასწავლებლების მომზადებისას იშიკის უნივერსიტეტში, ერაყი)”

 

IBSU-s sakonferencio oTaxi, A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.