„ფინანსური განათლების გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)“

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2017 წლის 5 ივნისს, 15:00 საათზე


იმართება  არტურ პოკრიკიანის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


„ფინანსური განათლების  გავლენა მომხმარებელთა საფინანსო გადაწყვეტილებებზე

დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში (სომხეთის მაგალითი)“


შზსუ-ს საკონფერენციო ოთახი, A კორპუსი, N 101

დისერტაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ შზსუ-ს ბიბლიოთეკაში