თამარ ცხვიტავას - სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 23 მარტს, 15:00 საათზე


იმართება  თამარ ცხვიტავას  

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


“სტრატეგიებზე დაფუძნებული სილაბუსისა და მასალების   შემუშავება აგრარული სპეციალობის სტუდენტებისთვის  

ინგლისური ენის პროფესიული ლექსიკის სწავლების მიზნით”


Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.