სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

 

2017 წლის 15 თებერვალ, 15:00 საათზე


იმართება  ჯიჰან ბაშერის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


“ნიჭიერი ბავშვების სწავლება გაღრმავებული და აჩქარებული პროგრამით (მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებაზე დაყრდნობით ერაყის დაწყებით სკოლებში)“Szsu-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT Szsu-s biblioTekaSi.