გულსერენ სექრეთერის სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა

2017 წლის 23 თებერვალს, 15:00 საათზე


იმართება  გულსერენ სექრეთერის

სადისერტაციო თემის საჯარო დაცვა 


“მიზნის თეორიის გამოყენების გავლენა მათემატიკის სწავლების საკლასო მენეჯმენტსა და ეფექტურობაზე”IBSU-s sakonferencio oTaxi A korpusi,N N 101.

disertacias SegiZliaT gaecnoT IBSU-s biblioTekaSi.