ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი:
ასოც. პროფ. დოქტ. დიანა მჭედლიშვილი

 

ფაკულტეტის ხარისხის მართვის მენეჯერები:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: პროფ. დოქტ. ეკატერინე ფიფია

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: პროფ. დოქტ. ეკატერინე ფიფია

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

სამართლის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. ვახტანგ ზაალიშვილი

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კონცეფცია
        

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ახორციელებს მუშობას უნივერსიტეტის შინაგანაწესის საფუძველზე. ვინაიდან ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მოვალეობაა უმაღლეს სასწავლებელში სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის კონტროლი, სამსახური თვალყურს ადევნებს აღნიშნულ საქმიანობას და მჭიდროდ თანამშრომლობს უნივერსიტეტში არსებულ შესაბამის სამსახურებთან; გარდა ამისა, აყალიბებს ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებს და ზრუნავს, რათა შეიქმნას გარკვეული მეთოდები აღნიშნული კრიტერიუმების დასაკმაყოფილებლად.

  ზემოაღნიშნულ საქმიანობასთან ერთად, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:
- მონაწილეობას იღებს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან დაკავშირებულ საკითხებზე გამართულ სხვადასხვა ტრეინინგებსა და კონფერენციებში;
- აწყობს სემინარებსა და სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებს (workshop) უნივერსიტეტის შიგნით ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ადმინისტრაცია, სწავლების მეთოდები, სილაბუსებისა და სასწავლო პროგრამების განვითარება და ა.შ.
- აწარმოებს ანონიმურ გამოკითხვას სტუდენტებს შორის ლექტორების, საგანმანათლებლო პროგრამებისა და
ზოგადად უნივერსიტეტში არსებული პირობების შესახებ.
- აწარმოებს დისკუსიას სტუდენტებთან, ასევე აკადემიურ, ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ პერსონალთან. 
ყოველივე ამის შემდეგ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამზადებს
დასკვნით მოხსენებებს.

  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და აგრეთვე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლები ფაკულტეტებზე მუშაობენ, რათა გააუმჯობესონ სწავლების ხარისხი უახლესი სასწავლო მეთოდების შემოთავაზებისა და სასწავლო პროგრამების დახვეწის გზით. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იმავდროულად ჩართულია თვითშეფასების პროცესში, რაც აუცილებელია საავტორიზაციო და სააკრედიტაციო პროცესების წარმატებით დასრულებისათვის .