ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ასოც. პროფ. დოქტ. დიანა მჭედლიშვილი

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერები:

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: პროფ. დოქტ. ეკატერინე ფიფია

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი: პროფ. დოქტ. ეკატერინე ფიფია

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

სამართლის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. სოფიო ხუნდაძე

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი: ასოც. პროფ. დოქტ. გიორგი წანაწყენიშვილი

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ორიენტირებულია დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებული და აკადემიურად თავისუფალი მაღალი ხარისხის განათლების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, ასევე სტუდენტების სამომავლო კარიერისათვის და დემოკრატიულ საზოგადოებებში აქტიურ მოქალაქეებად ცხოვრებისათვის მომზადებასა და მათი პიროვნული განვითარების ხელშეწყობაზე.

სამსახურის მიზანია განახორციელოს ღონისძიებები სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხარისხის სისტემატური სრულყოფისათვის, იზრუნოს აკადემიური პერსონალის პროფესიული დონის მუდმივ ზრდაზე და უზრუნველყოს სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა-განვითარება, განახორციელოს უნივერსიტეტის ინსტიტუციონალური კვლევბი.

დასახული მიზნების განხორციელებისათვის, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური იყენებს „დაგეგმე-განახორციელე-შეამოწმე-განავითარე“(PDCA) ციკლის მიდგომას.

უნივერსიტეტში ხარისხის კულტურა მიიჩნევა, როგორც გაზიარებული ღირებულებების, რწმენისა და იმ ნორმების ერთობლივი სისტემა, რომელიც ეფუძნება სტუდენტის ინტერესებს და უწყვეტად აუმჯობესებს განათლების ხარისხს, კვლევასა და ინსტიტუციონალურ სერვისებს. ხარისხის კულტურა უზრუნველყოფს მართვის სტილის გაუმჯობესებას, გადაწყვეტილების მიღების, ორგანიზაციული სტრუქტურის, სამუშაო პროცესისა და ორგანიზაციის დაგეგმარებას.