მმართველი საბჭო

 

წოდება

სახელი & გვარი

პოზიცია

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე

დოქტორი

ქადირ დემირქანი

პრორექტორი სასწავლო დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

. მურათ ერგუვანი

პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

გოდერძი ბუჩაშვილი

პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში

დოქტორო

რესულ დიქმენი

კანცლერი

ასოც.პროფ.დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

პროფ.დოქტ.

თამარ შიოშვილი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

ჯიჰან მერთ

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

ეკატერინე ბაკარაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.დოქტ.

თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

რამაზან აქბაში

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.დოქტ.

მეთინ მერჯანი

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის დირექტორი

დოქტორი

ჰუსეინ დემირი

ენათა სკოლის დირექტორი

მაგისტრი

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი, საბჭოს მდივანი