მმართველი საბჭო

 

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი

თავმჯდომარე

პროფ. დოქტ.

ილიას უსთუნიერი

პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში

თავმჯდომარის მოადგილე

ასისტ.პროფ.დოქტ.

გოდერძი ბუჩაშვილი

პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში

დოქტორი

რამაზან აქბაში

პრორექტორი სოციალურ დარგში

ასისტ.პროფ.დოქტ.

რესულ დიქმენი

კანცლერი

ასისტ.პროფ.დოქტ

თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი

პროფ.  დოქტ

თამარ შიოშვილი

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.  დოქტ.

ჯიჰან მერთ

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ. დოქტ.

ეკატერინე ბაკარაძე

სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

მაგისტრი

ბაია ივანეიშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

ასოც.პროფ.  დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ასოც.პროფ. დოქტ.

მეთინ მერჯანი

სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლების ინსტიტუტის დირექტორი

დოქტორი

მურათ ერგუვანი

ხარისხის მთლიანი მართვის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი

დოქტორი

ჰუსეინ დემირი

ენათა სკოლის დირექტორი

ბაკალავრი

მარინა ყიფიანი

რექტორის მდივანი

საბჭოს მდივანი