მმართველი საბჭო

წოდება

სახელი გვარი

პოზიცია

პროფ. დოქტ.

ილიას ჩილოღლუ

რექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე

პროფ. დოქტორი

ილიას უსთუნიერი

პრორექტორი სასწავლო დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

მ. მურათ ერგუვანი

პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში

ასოც.პროფ.დოქტ.

გოდერძი ბუჩაშვილი

პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში

დოქტორი

საფფეთ ბაირაქათუთანი

კანცლერი

ასოც.პროფ.დოქტ.

დიანა მჭედლიშვილი

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

მაგისტრი

თამარ შუდრა

იურიდიული სამსახურის უფროსი, საბჭოს მდივანი