მმართველი საბჭო

 

პროფ. დოქტ.

 

ილიას ჩილოღლუ

 

რექტორი

 

თავმჯდომარე

 

დოქტ.

ქადირ დემირქანი

 

პრორექტორი სასწავლო დარგში

 

თავმჯდომარის მოადგილე,

 

დოქტ.

. მურათ ერგუვანი

 

პრორექტორი სამეცნიერო-კვლევით დარგში,

ინსტიტუციური კვლევების და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი

 

წევრი

 

ასისტ.პროფ.დოქტ.

 

გოდერძი ბუჩაშვილი

 

პრორექტორი საგარეო ურთიერთობების დარგში

 

წევრი

ასისტ.პროფ.დოქტ.

 

რესულ დიქმენი

 

კანცლერი

 

წევრი

 

ასოც.პროფ., დოქტ.

 

დიანა მჭედლიშვილი

 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

წევრი

 

მაგისტრი

 

თამთა ცხოვრებაძე

 

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

 

წევრი

 

მაგისტრი

თამარ შუდრა

 

იურიდიული სამსახურის უფროსი

 

საბჭოს მდივანი