აკადემიური საბჭო გიორგი მანდარია

 

პროფ. დოქტ.

 

ილიას ჩილოღლუ

 

რექტორი

 

თავმჯდომარე

 

ასოც.პროფ. დოქტ.

 

გიორგი მანდარია

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის წარმომადგენელი

 

თავმჯდომარის მოადგილე,

 

პროფ. დოქტ.

 

ზურაბ გარაყანიძე

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელი

 

წევრი

 

ასოც. პროფ., დოქტ.

 

დავით გეფერიძე

 

სამართლის ფაკულტეტის წარმომადგენელი

წევრი

 

ასოც. პროფ., დოქტ.

 

მაია ჭკოთუა

 

განათლებისა და ჰუმანიტარულმეცნიერებათა ფაკულტეტის წარმომადგენელი

 

წევრი

 

ასოც.პროფ.დოქტ.

 

სოფიო ხუნდაძე

 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის წარმომადგენელი

 

წევრი