ხედვა, მისია, ხარისხის პოლიტიკა

 

ჩვენი ხედვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აღიარებული იქნება საერთაშორისო სივრცეში სწავლებისა და მენეჯმენტის მაღალი დონით, მეცნიერული კვლევის შედეგებით და სოციალური ინტეგრაციის გზით სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის შესაფერისი გარემოს  შექმნით, რათა ისინი ჩაერთონ ინტერკულტურულ დიალოგში, პატივი სცენ გლობალურ ადამიანურ ღირებულებებს და მუდმივად ისწრაფოდნენ განათლებისკენ.


ჩვენი მისია

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მისიაა მოამზადოს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნით, ადამიანური ღირებულებებით აღჭურვილ მაღალკვალიფიციურ კურსდამთავრებულები, რომლებიც მოწოდებულები იქნებიან, მუდმივად აიმაღლონ განათლების დონე, რათა თავიანთი წვლილი  შეიტანონ  დემოკრატიულ სამოქალაქო საზოგადოებაში. ამას ხელს უწყობს მეგობრულ პერსონალის მიერ შექმნილ ჭეშმარტად აკადემიურ გარემოში მშვიდობასა და ინტერკულტურულ დიალოგზე დამყარებული ურთიერთობები,  სტუდენტთა და თანამშრომელთა მობილობა და პროფესიული ურთიერთმხარდაჭერა.


ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

სტუდენტების ინტერესების წინა პლანზე წამოწევითა და სამართლებრივი და ხარისხის მართვის სისტემის მოთხოვნების გათვალისწინებით, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჭეშმარიტად აკადემიურ გარემოში ამზადებს მაღალკვალფიციურ პიროვნებებს, რომლებსაც გათვიცნობიერებული აქვთ ეროვნული და ზოგადსაკაციობრიო ღირებულებები და მიისწრაფიან მუდმივი სრულყოფისაკენ.