ხედვა, მისია

 

ჩვენი ხედვა

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აღიარებული იქნება საერთაშორისო სივრცეში სწავლებისა და მენეჯმენტის მაღალი დონით, მეცნიერული კვლევის შედეგებით და სოციალური ინტეგრაციის გზით სტუდენტებისა და თანამშრომლებისათვის შესაფერისი გარემოს შექმნით, რათა ისინი ჩაერთონ ინტერკულტურულ დიალოგში, პატივი სცენ გლობალურ ადამიანურ ღირებულებებს და მუდმივად ისწრაფოდნენ განათლებისკენ.

 


ჩვენი მისია

უნივერსიტეტის მისიაა მოამზადოს, თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით, კვლევებზე ორიენტირებული ადამიანური ღირებულებებით აღჭურვილი, კონკურენტუნარიანი კურსდამთავრებულები ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე, რათა თავიანთი წვლილი შეიტანონ დემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში.