ვაკანსიები

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტიაცხადებსვაკანსიასსაბაკალავროპროგრამაზე(ინგლისურიდაქართულისექტორი)მოწვეული ლექტორისთანამდებობისდასაკავებლად.

სასწავლო კურსების ჩამონათვალი ინგლისურენოვანი სექტორისათვის:

·         საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები

·         სოციოლოგია

·         ტურიზმის საფუძვლები

·         ტურიზმის მენეჯმენტი

·         მარკეტინგის მენეჯმენტი

·         კორპორაციული კომუნიკაცია

·         ფასიანი ქაღალდების ანალიზი

·         პროექტის მართვა 

 

სასწავლოკურსების ჩამონათვალი ქართულენოვანი სექტორისათვის:

·         მიკროეკონომიკის საფუძვლები

·         ბუღალტერიის საფუძვლები

·         საქართველოს ისტორია

·         საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები

·         სოციოლოგია

·         მარკეტინგის მენეჯმენტი

·         კორპორაციული კომუნიკაციები

·         ადამიანური რესურსების მართვა

·         ფასიანი ქაღალდების ანალიზი

·         საჯარო ფინანსები

·         ფინანსური უწყისების ანალიზი

·         პროექტის მართვა

·         მენეჯერული აღრიცხვა

·         სტრატეგიული მარკეტინგი

·         ბიზნესი და კულტურა

·         სერვისის მარკეტინგი

·         ტურიზმის საფუძვლები

·         ტურიზმის მენეჯმენტი

ძირითადი მოთხოვნები:

** დოქტორის აკადემიური ხარისხი შესაბამის მიმართულებაში

** დარგის შესაბამისი სამეცნიერო პუბლიკაციები  (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

** უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების არანაკლებ 2წლიანი გამოცდილება

** შესაბამის დარგში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  პროფესიული გამოცდილება

 

დამატებითი მოთხოვნები:

** ქართულ და/ან ინგლისურ ენებზე გამართულად მეტყველებისა და წერის უნარი

**ეფექტური კომუნიკაციის უნარები 

** ორგანიზებულობადაპასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა

 

გთხოვთ, გამოაგზავნოთრეზიუმე2016წლის11 ივლისის ჩათვლით შემდეგმისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.  დამიუთითოთშესაბამისისასწავლო კურსის დასახელებაელ. ფოსტისთემისგრაფაში.

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

დავითაღმაშენებლისხეივანიმე-13კმ, N2. თბილისი/0131

ტელ: + 995 32 259 50 05/09

ფაქსი: 2595008

www.ibsu.edu.ge   

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსსაკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებში/დარგებში:  
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
1.    საერთაშორისო ურთიერთობები: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) და ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
2.    ეკონომიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) და ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
3.    ჟურნალისტიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) და ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
4.    საჯარო მმართველობა: პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) (1 ვაკანტური ადგილი)


განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე
1.    განათლება: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
2.    ჰუმანიტარული მეცნიერებანი: პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი) და ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
3.    თურქული ფილოლოგია: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) და ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
4.    ინგლისური ფილოლოგია: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
5.    ფილოლოგია: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე
1.    ბიზნესის ადმინისტრირება: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
2.    ფინანსები: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
3.    მათემატიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
4.    მენეჯმენტი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
5.    მარკეტინგი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
6.    საბუღალტრო აღრიცხვა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)


კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე
1.    ინფორმატიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
2.    ინჟინერია: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი), ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) და ასისტენტ-პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)
3.    მათემატიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
4.    არქიტექტურა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი), ასოცირებული პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)
სამართლის ფაკულტეტზე
1.    საერთაშორისო სამართალი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
2.    საჯარო სამართალი: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
3.    კერძო სამართალი: ასოცირებული პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)
4.    სისხლის სამართალი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
•    დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულებაში/დარგში);
•    სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება პროფესორის თანამდებობაზე და  არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
•    ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (საჭიროების შემთხვევაში);
•    უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილ ქულათა სისტემაში პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის/ასისტენ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო ქულათა რაოდენობის დაგროვება;
•    უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

პიროვნული თვისებები:
•    პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი დონე;
•    ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი;
•    პრეზენტაციის უნარი;  
•    პედაგოგიური უნარ-ჩვევები;  
•    ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი.  

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით):
•    განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
•    ავტობიოგრაფია (CV);  
•    საკვალიფიკაციო დიპლომების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
•    სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;  
•    სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
•    დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და პუბლიკაციების სია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);  
•    2 ფერადი ფოტოსურათი (3x4);
•    პირადობის მოწმობის/ID ბარათის ასლი;  
•    დახასიათება (აკადემიური მიმართულებით) წინა სამუშაო ადგილიდან;  
•    არსებობის შემთხვევაში დარგის შესაბამის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
•    ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი/უცხო ქვეყანაში ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანით (საჭიროების შემთხვევაში);
•    დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსი ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ინგლისურ ენაზე), ხოლო ქართულ ენაზე (თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ქართულ ენაზე);
•    საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია - პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სპეციალური ფორმები.

საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საცდელი ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

დაინტერესებულმა პირებმა საჭირო დოკუმენტები (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით) უნდა წარმოადგინონ 2017 წლის 30 იანვრიდან 2017 წლის 3 თებერვლის ჩათვლით (14:00 სთ-დან 17:00 სთ-მდე) შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.


დეტალური ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ტელ: 2595005 (131/132), ელ. ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..
მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2. 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი აცხადებს ვაკანსიას საბაკალავრო პროგრამაზე

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი აცხადებს ვაკანსიას საბაკალავრო პროგრამაზე (ინგლისური და ქართული სექტორი) მოწვეული ლექტორის თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ სასწავლო კურსებში:** ფიზიკა(ქართული და ინგლისური სექტორი)

** ელექტრული ინჟინერია (ქართულისექტორი)

** ჯავა პროგრამირება (ქართული და ინგლისურისექტორი)

** ინფორმაციულიუსაფრთხოება (ქართული და ინგლისური სექტორი)

** ოპერაციულისისტემები (ინგლისური სექტორი)

** კომპიუტერულიგრაფიკა (ქართული და ინგლისური სექტორი)

**პროექტის მენეჯმენტი (ინგლისური სექტორი)

** მონაცემთაბაზებისადმინისტრირება (ქართული და ინგლისური სექტორი)

** ღრუბლოვანი გამოთვლები (ქართული და ინგლისური სექტორი)

** სკრიპტული ენები (ქართული და ინგლისური სექტორი)

** კრიპტოგრაფია (ქართულიდაინგლისურისექტორი)

ძირითადი მოთხოვნები:

** დოქტორის აკადემიური ხარისხი შესაბამის მიმართულებაში

** დარგის შესაბამისი სამეცნიერო პუბლიკაციები  (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

** უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების არანაკლებ 2წლიანი გამოცდილება

** შესაბამის დარგში მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი  პროფესიული გამოცდილება

დამატებითი მოთხოვნები:

** ქართულ და/ან ინგლისურ ენებზე გამართულად მეტყველებისა და წერის უნარი

**ეფექტური კომუნიკაციის უნარები  

** ორგანიზებულობადაპასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა

 

გთხოვთ, გამოაგზავნოთრეზიუმე2016წლის24 ივნისამდე შემდეგმისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. დამიუთითოთშესაბამისისასწავლო კურსის დასახელებაელ. ფოსტისთემისგრაფაში.

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

დავითაღმაშენებლისხეივანიმე-13კმ, N2. თბილისი/0131

ტელ: + 995 32 259 50 05/09

ფაქსი: 2595008

www.ibsu.edu.ge  

ვაკანსია დიზაინერის პოზიციაზე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას დიზაინერის თანამდებობაზე.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

•             უმაღლესი განათლება (სასურველია დიზაინის მიმართულებით)

•             შესაბამის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 4 წლიანი გამოცდილება

•             ინგლისური ენის ცოდნა

•             გრაფიკული პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა: Adobe-ს სრული პაკეტი (Adobe Pro, InDesign, illustrator, Photoshop, Flesh (სასურველია) და ა.შ.)

•             Corel Draw, 3D Max და საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა

 

დამატებითი მოთხოვნები:

•             კრეატიული/მარკეტინგული ხედვა

•             პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა

•             ლიდერობა

•             გუნდური მუშაობის უნარი

•             დროის ეფექტურად გადანაწილების უნარი

•             სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი

•             კომუნიკაბელურობა

•             მიზანდასახულობა

•             პუნქტუალურობა

 

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, გამოგვიგზავნონ CV ფოტოსურათით  (PDF ფორმატით და მაქსიმალურად კრეატიული) და შესრულებული საუკეთესო დიზაინერული პროექტების პორტფოლიო (სავალდებულოა) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი პოზიციის დასახელება ელ. ფოსტის თემის გრაფაში.

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის 27 აპრილი.

 

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, 13კმ, #2

ტელ: (+995) 322 595005/შიდა 131

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას დიზაინერის ასისტენტის თანამდებობაზე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

·         უმაღლესი განათლება

·         ინგლისურიდარუსულიენებისცოდნა

·         გრაფიკულიპროგრამებისმაღალდონეზეცოდნა: Adobe InDesign (ჩაითვლებაპრიორიტეტად), Corel Draw, Adobe Photoshop, საოფისე პროგრამებიდა სხვა.

·         სარეკლამოსფეროშიმუშაობისგამოცდილება(ჩაითვლებაპრიორიტეტად)

 დამატებითი მოთხოვნები:

·         გუნდური მუშაობის უნარი

·         დროის ეფექტურად გადანაწილების უნარი

·         კრეატიულობა

·         კომუნიკაბელურობა

·         პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა

·         პუნქტუალურობა

 

დაინტერესებულპირებსვთხოვთ, გამოგვიგზავნონCVფოტოსურათით  დადა შესრულებულიდიზაინერულიპროექტებისპორტფოლიო(სავალდებულოა)შემდეგელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი პოზიციის დასახელება ელ. ფოსტის თემის გრაფაში.

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის  23 მარტი.

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

თამთა ცხოვრებაძე

კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

მის: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, 13კმ, #2

ტელ: (+995) 322 595005/შიდა 131