ვაკანსიები

შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი 5 წლის ვადით, ასისტენტ პროფესორი 4 წლისვადით) შემდეგ მიმართულება/დარგი/ქვედარგში: 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტ

 1. ეკონომიკა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 2. საჯარო მმართველობა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 3. საჯარო მმართველობა: ასისტენტ პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კავკასიოლოგია: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) ინგლისურენოვანი პროგრამა
 2. კავკასიოლოგია: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) ინგლისურენოვანი პროგრამა
 3. კავკასიოლოგია: ასისტენტ პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) ინგლისურენოვანი პროგრამა
 4. ამერიკისმცოდნეობა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი) ინგლისურენოვანი პროგრამა

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

 1. საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი: ასისტენტ პროფესორი (1ვაკანტური ადგილი)

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

პროფესორი

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულება/დარგში);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 (ექვსი) წლის გამოცდილება, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასოცირებულ პროფესორად/პროფესორად მუშაობის არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (საჭიროების შემთხვევაში);
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

ასოცირებული პროფესორი

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულება/დარგში);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
 • ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (საჭიროების შემთხვევაში);
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

ასისტენტპროფესორი

 • დოქტორისან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულება/დარგში);
 • ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (საჭიროების შემთხვევაში);
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.
 • შეიძლება პროფესიული ნიშნით კვალიფიციური პერსონალის მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დაკავება. ამ შემთხვევაში, კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა) კანდიდატი უნდა ფლობდეს სხვა მიმართულების დოქტორისან მასთან გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს;

ბ)გააჩნდეს გამოცხადებული მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება (სავალდებულოა მოიცავდეს მენეჯერულ პოზიციას) სულმცირე 10(ათი) წელი პროფესორისთვის, სულ მცირე7 (შვიდი) წელი ასოცირებული პროფესორისათვის, სულ მცირე 5 (ხუთი) წელი ასისტენტ პროფესორისათვის;

გ) ჰქონდეს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში სულმცირე ერთი პუბლიკაცია გამოცხადებულ მიმართულებაში ასისტენტ პროფესორისთვის, სულ მცირე ორი პუბლიკაცია ასოცირებული პროფესორისათვის,  სულ მცირე სამი პუბლიკაცია და/ან დარგის შესაბამისი სპეციალური მომზადება.

 • კანდიდატმა უნდა დააკმაყოფილოს უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები კერძოდ:
  • პროფესორის აკადემიური თანადებობის დაკავებისათვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 200 ქულა (სულ მცირე 100 ქულა უნდა მოგროვდეს აკადემიური პუბლიკაციების/წიგნების ხარჯზე);
  •  ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანადებობის დაკავებისათვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 100 ქულა (სულ მცირე 50 ქულა უნდა მოგროვდეს აკადემიური პუბლიკაციების/წიგნების ხარჯზე);
  • ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანადებობის დაკავებისათვის კანდიდატმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 50 ქულა (სულ მცირე 25 ქულა უნდა მოგროვდეს აკადემიური პუბლიკაციების/წიგნების ხარჯზე);
  • შეფასება ხორციელდება კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშით ბოლო 5 წლის განმავლობაში მისი სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის შესახებ. (იხილეთ შესაბამისი ფორმა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე).
  • კანდიდატს უნდა გააჩნდეს ლექციის წარმართვისათვის აუცილებელი უნარები (დგინდება გასაუბრებისა და/ან საცდელი ლექციის საფუძველზე);

 

კონკურსის დამატებითი პირობაა შერჩეულმა კანდიდატებმა აფილირების შეთანხმება გააფორმონ უნივერსიტეტთან.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა უნივერსიტეტში უნდა წარმოადგინოს განაცხადის ფორმა თანდართული დოკუმენტაციით (იხილეთ შესაბამისი ფორმა უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე)

დაინტერესებულმა პირებმა საჭირო დოკუმენტები (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით) უნდა წარმოადგინონ 2019 წლის 26 თებერვლიდან  2019 წლის 1 მარტის ჩათვლით (14:00 სთ-დან16:00 სთ-მდე) შპს-შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდზე: www.ibsu.edu.ge

საკონტაქტო ტელეფონი: 2595005 (131/132), ელ. ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ,#2. 

იხილეთ მიმაგრებული ფაილები: 

 • 1 ლინკი (სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის ანგარიში (ბოლო 5 წელი) )
 • 2 ლინკი (საინფორმაციო ფორმა აკადემიური/მოწვეული ლექტორის პოზიციის დასაკავებლად)
 • 3 ლინკი (განცხადება აკადემიური პოზიციის დასაკავებლად)

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს - შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (პროფესორზე და ასოცირებულ პროფესორზე 5 წლისვადით) შემდეგ მიმართულება/დარგი/ქვედარგში: 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

 1. ეკონომიკაპროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 2. ეკონომიკაასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

 1. განათლებაასოცირებული პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)
 2. თარგმანმცოდნეობა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე

 1. მენეჯმენტი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 2. საბუღალტრო აღრიცხვა: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 3. მარკეტინგიპროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)
 4. მარკეტინგიასოცირებული პროფესორი ( 1 ვაკანტური ადგილი)

სამართლის ფაკულტეტზე

 1. კერძო სამართალიპროფესორი( 1 ვაკანტური ადგილი)

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულება/დარგში);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება პროფესორის თანამდებობაზე და  არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
 • კანდიდატებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (საჭიროების შემთხვევაში);
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილ ქულათა სისტემაში პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის/აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო ქულათა რაოდენობის დაგროვება;
 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

 

პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი დონე;
 • ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი; 
 • პედაგოგიური უნარ-ჩვევები; 
 • ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი.

 

კონკურსის დამატებითი პირობაა შერჩეულმა კანდიდატებმა აფილირების შეთანხმება გააფორმონ უნივერსიტეტთან.

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით):

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • ავტობიოგრაფია (CV); 
 • საკვალიფიკაციო დიპლომების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიურიმოღვაწეობისდამადასტურებელიცნობა; 
 • სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);
 • დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და პუბლიკაციების სიადა მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);
 • 2 ფერადი ფოტოსურათი(3x4);
 • პირადობის მოწმობის/ID ბარათის ასლი; 
 • სარეკომენდაციო წერილი (აკადემიური მიმართულებით) წინა სამუშაო ადგილიდან; 
 • არსებობის შემთხვევაში დარგის შესაბამის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია(ბოლო5 წლისგანმავლობაში);
 • ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი/უცხო ქვეყანაში ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანით (საჭიროების შემთხვევაში);
 • დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსი ქართულ და ინგლისურენაზე(თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ინგლისურ ენაზე), ხოლო ქართულ ენაზე(თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ქართულ ენაზე);
 • საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია- პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სპეციალური ფორმები.

 

საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაშიკანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საცდელი ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

 

დაინტერესებულმა პირებმა საჭირო დოკუმენტები(ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით) უნდა წარმოადგინონ 2018 წლის 20 აგვისტოდან 2018 წლის 24 აგვისტოს ჩათვლით(14:00 სთ-დან16:00 სთ-მდე) შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.

დეტალური ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ტელ: 2595005(131/132), ელ.ფოსტა:ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლისხეივანიმე-13 კმ,#2.

 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტი აცხადებს ვაკანსიას სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორის თანამდებობაზე(1 ვაკანსია).

სამუშაოს აღწერილობა:

 • სტუდენტთა ასისტირება და დახმარება სასწავლო პროცესის განმავლობაში;
 • ყოველდღიური საქმიანობის, ცხრილებისა და სტუდენტთა დოკუმენტაციის მოწესრიგება-ორგანიზება;
 • სასწავლო პროცესში სტუდენტთა ჩართულობის უზრუნველყოფა;
 • ბაზაში პროგრამაში შესატანი ცვლილებების ასახვის მიზნით პროგრამის კოორდინატორის დახმარება;
 • გამოცდების მონიტორინგი-პროქტორობა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება;
 • ფაკულტეტზე სოციალური აქტივობების დაგეგმვა და სტუდენტებს შორის გავრცელების უზრუნველყოფა;
 • ფაკულტეტზე არსებული სხვა საქმეების ეფექტურად და დროულად მოგვარების უზრუნველყოფა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება შესაბამის დარგში (უპირატესობად ჩაითვლება მაგისტრის ხარისხი);
 • ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ცოდნა;

აუცილებელი პერსონალური უნარები:

 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • კარგი კომუნიკაციის უნარი;
 • თვითმოტივაციისა და დისციპლინირების უნარი;
 • ჯგუფში და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;
 • აკურატულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა.

წარსადგენი დოკუმენტაცია:

 • მოკლე სამოტივაციო წერილი და CV (სასურველია ინგლისურ ენაზე);
 • დიპლომის ასლი (ბაკალავრი, მაგისტრატურა (არსებობის შემთხვევაში));
 • სხვა დიპლომი, სერტიფიკატი ან რეკომენდაცია არსებობის შემთხვევაში.

დაინტერესებულ კანდიდატებს ვთხოვთ, არაუგვიანეს 26 მაისისა, გამოგზავნონ შესაბამისი დოკუმენტაცია ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. ამასთან, გთხოვთ, მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება სათაურის ველში.

 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

მის: დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ. N 2; 0131, თბილისი, საქართველო

http://www.ibsu.edu.ge
ტელ: +995 32595007 
ფაქსი: +995 32595008

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (პროფესორზე და ასოცირებულ პროფესორზე 5 წლის ვადით) შემდეგ მიმართულება/დარგი/ქვედარგში:

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (პროფესორზე და ასოცირებულ პროფესორზე 5 წლის ვადით) შემდეგ მიმართულება/დარგი/ქვედარგში:  

 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

 1. საერთაშორისო ურთიერთობები: პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) (1 ვაკანტური ადგილი)

 2. ჟურნალისტიკა: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 

განათლებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

 1. განათლების ადმინისტრირება: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე

 1. მენეჯმენტი: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 2. მენეჯმენტი: ასოცირებული პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) (1 ვაკანტური ადგილი)

 3. ბიზნესის ადმინისტრირება: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 4. ბიზნესის ადმინისტრირება: პროფესორი (პროფესიული ნიშნით) (1 ვაკანტური ადგილი)

 

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე

 1. კომპიუტერული მეცნიერება: პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 2. სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია: ასოცირებული პროფესორი (1 ვაკანტური ადგილი)

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (შესაბამის მიმართულება/დარგში);

 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება პროფესორის თანამდებობაზე და  არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;

 • კანდიდატებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა B2 დონეზე (გარდა ჟურნალისტიკის დარგის ვაკანსიისა);

 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილ ქულათა სისტემაში პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის/ასისტენ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო ქულათა რაოდენობის დაგროვება;

 • უნივერსიტეტის დებულებით დადგენილი სხვა მოთხოვნები.

 

პიროვნული თვისებები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მაღალი დონე;

 • ადამიანებთან ურთიერთობის უნარი;

 • პრეზენტაციის უნარი;  

 • პედაგოგიური უნარ-ჩვევები;  

 • ანალიტიკური, ლოგიკური აზროვნების უნარი.  

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით):

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით;

 • ავტობიოგრაფია (CV);  

 • საკვალიფიკაციო დიპლომების ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული დიპლომის შემთხვევაში სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);

 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობა;  

 • სერთიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში);

 • დარგის შესაბამისი სამეცნიერო შრომებისა და პუბლიკაციების სია და მათი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);  

 • 2 ფერადი ფოტოსურათი (3x4);

 • პირადობის მოწმობის/ID ბარათის ასლი;  

 • დახასიათება (აკადემიური მიმართულებით) წინა სამუშაო ადგილიდან;  

 • არსებობის შემთხვევაში დარგის შესაბამის სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ბოლო 5 წლის განმავლობაში);

 • ინგლისური ენის ცოდნის დონის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერთიფიკატის ასლი/უცხო ქვეყანაში ინგლისურ ენაზე მიღებული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) ასლი - სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული და სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანით (საჭიროების შემთხვევაში);

 • დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის სილაბუსი ქართულ და ინგლისურ ენაზე (თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ინგლისურ ენაზე), ხოლო ქართულ ენაზე (თუ სასწავლო კურსი შემოთავაზებულია ქართულ ენაზე);

 • საკონკურსო ვაკანსიისთვის დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისი სხვა დოკუმენტაცია - პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, დამატებით კრიტერიუმებთან კონკურსანტის შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული სპეციალური ფორმები.

 

საკონკურსო კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში, კანდიდატს შეიძლება ეთხოვოს საცდელი ლექციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

 

დაინტერესებულმა პირებმა საჭირო დოკუმენტები (ბეჭდური და ელექტრონული ფორმით) უნდა წარმოადგინონ 2018 წლის 10 იანვრიდან 2018 წლის 12 იანვრის ჩათვლით (14:00 სთ-დან 16:00 სთ-მდე) შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცელარიისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურში.

დეტალური ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ტელ: 2595005 (131/132), ელ. ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript., ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

მისამართი: ქ. ბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ, #2.  

კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას შემდეგ თანამდებობებზე:

·         კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორი

მოცემულ პოზიციებზე აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

·         საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ( დოქტორის აკადემიური ხარისხი შესაბამის მიმართულებაში და გამოცდილება სამეცნიერო სფეროში);

·         არანაკლებ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება უმაღლესი განათლების სისტემაში;

·         სამუშაო გამოცდილება შესაბამის სფეროში ჩაითვლება უპირატესობად;

·         ქართული და ინგლისური ენების სრულყოფილად ცოდნა;

·         ცოდნა, უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები  შესაბამისი პოზიციისათვის (ძლიერი ინტერპერსონალური, მოლაპარაკებების, კომუნიკაციისა და ანალიტიკული აზროვნების უნარი,  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ა.შ.)

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ  CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..  განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 11 ოქტომბერი.

გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: David Aghmashenebeli Alley, 13km, #2

ტელ: (322) 595008/ext. 131

ფაქსი: (322) 595006

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორის პოზიციაზე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორის პოზიციაზე.

ძირითადი მოთხოვნები:

მოცემულ პოზიციაზე აპლიკანტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

1.       საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ( სასურველია მაგისტრის ხარისხი შესაბამის დარგში);

2.       ცოდნა, უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები  შესაბამისი პოზიციისათვის (ძლიერი ინტერპერსონალური, მოლაპარაკებების, კომუნიკაციისა და ანალიტიკული აზროვნების უნარი,  კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ა.შ.)

3.     ინგლისური ენის ცოდნა (B2დონე);

4.     სამუშაო გამოცდილება შესაბამის სფეროში ჩაითვლება უპირატესობად;

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ  CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..  განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 13 ოქტომბერი.

გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: David Aghmashenebeli Alley, 13km, #2

ტელ: (322) 595008/ext. 161

ფაქსი: (322) 595006