მაგისტრატურა

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - ინგლისურენოვანი

კავკასოლოგია - ინგლისურენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ინგლისურენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა - ინგლისურენოვანი

შედარებით კომერციული სამართალი - ქართულენოვანი

თურქული ფილოლოგია - თურქულენოვანი

უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი

ზოგადი განათლების ადმინისტრირება - ქართულენოვანი