მაგისტრატურა

ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

შედარებითი კომერციული სამართლი - ქართულენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი

ზოგადი განათლების ადმინისტრირება - ქართულენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკა - ინგლისურენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

კომპიუტერული მეცნიერება - ქართულენოვანი