ბაკალავრი

ამერიკისმცოდნეობა

ეკონომიკა - ინგლისურენოვანი

ეკონომიკა - ქართულენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ინფორმატიკა - ინგლისურენოვანი

ინფორმატიკა - ქართულენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

სამართალმცოდნეობა - ქართულენოვანი

ჟურნალისტიკა - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

მარკეტინგი - ქართულენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ქართულენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ქართულენოვანი

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია - ინგლისურენოვანი

საბუღალტრო აგრიცხვა და აუდიტი - ინგლისურენოვანი

საბუღალტრო აგრიცხვა და აუდიტი - ქართულენოვანი

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ინგლისურენოვანი