ბაკალავრი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი - ინგლისურენოვანი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი - ქართულენოვანი

ამერიკისმცოდნეობა - ინგლისურენოვანი

არქიტექტურა - ინგლისურენოვანი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ქართულენოვანი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი

ეკონომიკა - ქართულენოვანი

ეკონომიკა - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ფინანსები - ინგლისურენოვანი

ინფორმატიკა - ქართულენოვანი

ინფორმატიკა - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ქართულენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

ჟურნალისტიკა - ქართულენოვანი

სამართალმცოდნეობა - ქართულენოვანი

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი

მენეჯმენტი - ქართულენოვანი

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი

ტურიზმი - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ინგლისურენოვანი

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია - ინგლისურენოვანი