ბაკალავრი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი - ქართულენოვანი

ამერიკისმცოდნეობა - ინგლისურენოვანი

არქიტექტურა - ინგლისურენოვანი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ქართულენოვანი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი

ეკონომიკა - ქართულენოვანი

ეკონომიკა - ინგლისურენოვანი

ინგლისური ფილოლოგია - ინგლისურენოვანი

ფინანსები - ქართულენოვანი

ინფორმატიკა - ქართულენოვანი

ინფორმატიკა - ინგლისურენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ქართულენოვანი

საერთაშორისო ურთიერთობები - ინგლისურენოვანი

ჟურნალისტიკა - ქართულენოვანი

სამართალმცოდნეობა - ქართულენოვანი

მენეჯმენტი - ქართულენოვანი

საჯარო ადმინისტრირება და სახელმწიფო მმართველობა - ქართულენოვანი

მარკეტინგი - ქართულენოვანი

ტურიზმი - ქართულენოვანი

ბიზნესის ადმინისტრირება - ინგლისურენოვანი (შიდა კონცენტრაციები - მოდულები) პროგრამის კოდი:0640101

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი - ინგლისურენოვანი, პროგრამის კოდი - 0640101

ფინანსები - ინგლისურენოვანი, პროგრამის კოდი - 0640101

მენეჯმენტი - ინგლისურენოვანი, პროგრამის კოდი - 0640101

მარკეტინგი - ინგლისურენოვანი, პროგრამის კოდი - 0640101

ტურიზმი - ინგლისურენოვანი, პროგრამის კოდი - 0640101